.::. معاونت پژوهشی .::.

مسابقات

مسابقات

تاریخ: 1392/09/16 - 23:59


 

مسابقات

 

* بخشنامه ها

 

*آیین نامه ها

 

*بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی - پژوهشی (بخشنامه 81/456329 -)91/12/22*فرم پروپوزال درخواست برگزاری مسابقات

 

*لیست مسابقات برگزار شده

*فرم شرکت در مسابقات علمی

* فرم درخواست مسابقات

*فهرست مسابقات علمی رایج کشور

*مسابقات علمی دانشجویی در دست برگزاری واحد زنجان

*مسابقات علمی دانشجویی در دست برگزاری  سایر واحدها و دانشگاهها