.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

ورودی های 98

اطلاعیه ورودی های 98

تاریخ: 1398/07/19 - 22:05


روند خدمات آموزشی

http://www.iauz.ac.ir/files/subamoozesh/1/amoozesh.pdf

 

آیین نامه کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

/subcontent/details/229

 

آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی های 95 و به بعد

http://www.iauz.ac.ir/files/subamoozesh/1/arshad95.pdf

 

خلاصه آیین نامه دکتری تخصصی ورودی 96 و به بعد

http://www.iauz.ac.ir/files/subamoozesh/1/Phd.pdf