.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کمیته برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

تاریخ: 1399/10/28 - 15:02


آپلود عکس

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

سرکار خانم دکتر ویدا صادق زاده
 

اعضای کمیته

سرکارخانم دکتر معصومه شاکری   معاون علوم پزشکی استان 

جناب آقای دکتر محمد اشرف سمنانی     عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکارخانم دکتر سیده سوسن رئوفی کلاچایه   عضو هیات علمی گروه پرستاری

           سرکارخانم سعیده نجفی                     مدیر گروه پرستای ومدیرآموزش       

سرکارخانم رباب آرامی                عضو هیات علمی گروه مامایی

سرکارخانم شیدا زارعی                  رییس آموزش وکارشناس کمیته

 

 

شرح وظایف کمیته

همکاری با مدیران گروه های آموزشی در پیگیری ارائه طرح دروس( Lesson Plan ) توسط کلیه اعضای هیأت علمی پیش از آغاز هر نیم سال تحصیلی

تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگانی از گروه های مختلف آموزشی دانشکده به انتخاب اعضای گروه های آموزشی جهت بررسی و ارزشیابی طرح درس های تدوین شده در دانشکده و ارسال نتایج ارزشیابی ها به واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات

ارائه مشاوره و جلب حمایت گروه های آموزشی در زمینه تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

همکاری با گروه های آموزشی در زمینه بررسی و حل مشکلات برنامه های جاری آموزشی

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

 تسهیل استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده از امکانات از مرکز مهارت های بالینی (Skill Lab) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشکده های مرتبط

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

برنامه عملیاتی دفتر برنامه ریزی درسی مطابق بر برنامه مرکزEDC  سازمان مرکزی

 

وظایف کمیته برنامه ریزی درسیدر دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

1. مشارکت در برگزاری  کارگاه‌هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره
2. بازنگری و اصلاح طرح درس‌ها

3.همکاری در طراحی کارگاه‌های مهارتی محوری در راستای برنامه‌ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره
4. ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه‌های دانشکده های مختلف

5. برگزاری جلسات  حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس‌ها

6. تدوین و بازنگری لاگ بوک‌ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

7. تدوين برنامه هاي آموزش جامعه نگر در تمامي رشته ها و مقاطع مرتبط

8. پايش و ارزشيابي کیفی برنامه هاي آموزش جامعه نگر

9.تدوین برنامه آموزش دانشجويان در مركز مهارت‌هاي باليني

10. نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده در مركز مهارت‌هاي باليني