.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کمیته ارزشیابی و ارزیابی

ارزشیابی

تاریخ: 1399/10/28 - 15:02


4rhu_dehghan_pour.jpg

 

مسئول کمیته ارزیابی وارزشیابی

سرکار خانم الهام دهقان پور محمدیان

 

اعضای کمیته

سرکارخانم دکتر راضیه مقدم                            مدیر گروه مامایی

سرکارخانم دکترسیده وحیده حسینی            مسئول اساتید راهنما آموزشی

سرکارخانم رحیمه شیروانی               کارشناس  بالین گروه پرستاری

سرکارخانم فاطمه برزگر                   کارشناس بالین گروه مامایی

 

 

 

شرح وظایف کمیته

همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده

اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی درخصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر

مدیریت فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده با همکاری کارشناسان مرکز مطالعات

تهیه و معتبرسازی آزمون ها و ارزیابی های تشخیصی

همکاری در ارزیابی 360 درجه و ارزیابی درونی دانشکده

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه آموزش

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی(EDO) مطابق با برنامه مرکزEDC سازمان مرکزی

 

     وظایف کمیته های ارزشیابی در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

-       تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگي اساتيد جهت بكارگيري روشهاي نوين ارزيابي دانشجو

-       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجويان

-       تدوین و اجرای برنامه تجزيه وتحليل آزمونهاي برگزار شده توسط اساتيد

-       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمونها به اساتيد ، مديران گروهها و متوليان آموزش

-       تدوین ، بازنگری و اجرای فرم هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مديرگروه ، مافوق ، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

-       ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروههای آموزشی

-       ایجاد سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد بصورت الكترونيكي در تمام گروههای آموزشی

-       تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد در تمام گروه‌های آموزشی

-       راهنمایی و همکاری با تمام گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني

-       همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی