.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کمیته پژوهش در آموزش

پژوهش در آموزش

تاریخ: 1399/10/28 - 15:01


 

 

 

آپلود عکس

مسئول کمیته پژوهش در آموزش

سرکار خانم سیما قاسمی

 

 

اعضای کمیته

سرکارخانم دکترفریده یغمایی         عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکارخانم زهرا احمدی            عضو هیات علمی گروه مامایی

سرکارخانم دکترراضیه مقدم             مدیر گروه مامایی و مدیر پژوهش

سرکارخانم دکتر فاطمه رستم خانی         عضو هیات علمی گروه مامایی

 

شرح وظایف کمیته

تعیین اولویت های پژوهش در آموزشی در دانشکده/بیمارستان مربوطه و اعلام آن به اعضای محترم هیأت علمی

انجام نیازسنجی درمورد ژورنال های علمی مورد نیاز گروه هایی آموزشی دانشکده و اطلاع آن به مرکز مطالعات

ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی در مورد زمینه های پژوهش در آموزش پزشکی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های مشابه

 برنامه ریزی برای برگزاری ژورنال کلاب در زمینه آموزش پزشکی با مشارکت گروه های آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن

اطلاع رسانی در زمینه سایتهای تخصصی آموزش پزشکی

 ارتباط مستمر با مرکز مطالعات دانشگاه و انتقال طرح های پژوهش درآموزش اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه جهت تصویب در کمیته پژوهش در آموزش

انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات دانشگاه جهت تخصیص وقت مشاوره پژوهشی برای اعضای هیأت علمی متقاضی در دانشکده

ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه

همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

 

اقدامات انجام شده مهر98

برگزاری ژورنال کلاب درنمیسال اول 98

 

 

 

سخنرانی سرکارخانم دکتر سیده وحیده حسینی در تاریخ 14/07/98  با موضوع تحریم و سلامتی

 

 

سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی با موضوع شفت درمانی  درتاریخ 29/07/98

آپلود عکسآپلود عکس

 

آپلود عکس