.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

کمیته توانمندسازی اساتید

توانمندسازی اعضای هیات علمی

تاریخ: 1399/10/28 - 15:01


آپلود عکس

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید

سرکار خانم مریم مرادخانی

 

 

اعضای کمیته

سرکارخانم دکترمهتاب مروجی      عضو هیات علمی گروه پرستاری

سرکارخانم دکترایمانه شمایلی یگانه     عضوهیات علمی گروه مامایی

سرکار خانم معصومه شاکری نژاد     عضو هیات علمی گروه مامایی

سرکارخانم خدیجه اجاقلو             عضو هیات علمی گروه پرستاری

 

 

 

 

شرح وظایف کمیته
 

  1. نیازسنجی آموزشی اعضاء هیأت علمی در هر یک از حوزه های آئین نامه توانمندسازی اعضای هیأت علمی
  2. .میزبانی حداقل 2 کارگاه از برنامه سالیانه کارگاه های آموزشی مرکز مطالعات در محل دانشکده برای کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه
  3. جلب مشارکت اعضای هیأت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات
  4. جلب مشارکت اعضای عیات علمی جهت شرکت اعضا در کارگاه های حوزه آموزش پزشکی
  5. اطلاع رسانی درمورد کارگاه های توانمندسازی در دانشکده ها/ بیمارستان های تابعه
  6. ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر دفتر توسعه
  7. همکاری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

 

 

برگزاری کارگاه مقاله نویسی به شیوه نوین ویژه اعضای هیات علمی با سخنرانی سرکار خانم دکتر یغمایی  دانشیار گروه پرستاری در تاریخ 2 و 3 دی ماه   1398

آپلود عکس