.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

اعضای هیات علمی مرکز

هسته پژوهشی فیزیولوژی

تاریخ: 1398/11/02 - 01:15


 

1- مهدی رهنما: دانشیار - دکتری زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی 

2- معصومه اصل روستا: استادیار - دکتری زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی

3- پرستو رحیمی: استادیار -دکتری بیولوژی دریا 

4- زینب صحراییان: استادیار - دکتری زیست شناسی گرایش تکوین جانوری

5- شهرزاد نصیری سمنانی: استادیار- دکتری زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

6- نادر کاظمی: استادیار- دکتری زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

7- رحیم امینی راستابی: استادیار- دکتری بیوشیمی

 

* جهت مشاهده رزومه اساتید بر روی نام آن ها کلیک نمایید.