.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

اعضای هیات علمی مرکز

هسته پژوهشی میکروبیولوژی

تاریخ: 1398/11/02 - 07:27


 

1- مجتبی صلوتی: استاد- دکتری فیزیک پزشکی 

2- رضا شاپوری: استادیار - دکتری میکروبیولوژی

3- رسول شکری: استادیار - دکتری میکروبیولوژی

4- محمد حسین آرش اسدی راد: استادیار - دکتری میکروبیولوژی

5- مجتبی محمدی رکن آبادی: استادیار- دکتری میکروبیولوژی

 

 

* جهت مشاهده رزومه اساتید بر روی نام آن ها کلیک نمایید.