.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

اعضای هیات علمی مرکز

هسته پژوهشی ژنتیک

تاریخ: 1398/11/06 - 01:12


1- ساناز مهمازی: استادیار - دکتری ژنتیک مولکولی

2- سینا میرزا احمدی: استادیار - دکتری ژنتیک مولکولی

3- گلناز اسعدی تهرانی: استادیار- دکتری ژنتیک مولکولی 

4- زهرا دیلمی: استادیار - دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

5- محسن کلانتری: استادیار- دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

* جهت مشاهده رزومه اساتید بر روی نام آن ها کلیک نمایید.