.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

آدرس

آدرس پستی مرکز تحقیقات بیولوژی

تاریخ: 1398/11/10 - 09:44


 

 

                                                                                                                        

                                                                                     زنجان، اعتمادیه، خیابان معلم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی

                                                                                                                          کد پستی: 58145_45156