.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

تجهیزات و خدمات آزمایشگاه بافت شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی

تاریخ: 1398/11/12 - 02:42


 

از مهمترین تجهیزات آزمایشگاه بافت شناسی می توان به دستگاه های زیر اشاره نمود:

 

1- دستگاه رنگ آمیزی

2- دستگاه تیشوپروسسور

3- میکروتوم

4- بن ماری مخصوص بافت شناسی 

5- میکروسکوپ های نوری