.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

تجهیزات و خدمات آزمایشگاه سلولی و مولکولی

آزمایشگاه سلولی و مولکولی

تاریخ: 1398/11/12 - 03:37


 

از مهمترین تجهیزات آزمایشگاه سلولی و مولکولی می توان به دستگاه های زیر اشاره نمود:

 

1- ترمال سایکلر

2- ترانس ایلومیناتور

3- الکتروفورزهای افقی و عمودی

4- دستگاه بلاتینگ

5- دستگاه الکتروفورز هموگلوبین

6- انواع سانتریفیوژهای معمولی، یخچال دار و میکروسانتریفیوژ

7- الکتروپوریشن

8- بلاک انکوباتور

9- میکروآون

10- اولتراسونیک

11- میکروسکوپ اینورت

12- میکروسکوپ فلورسنت

13- تانک ازت

14- اسپکتروفوتومتر مرئی فرابنفش

15- فریز درایر

 

*** علاوه بر این، آزمایشگاه سلولی و مولکولی دارای یک اتاق کشت مجزا مجهز به هودهای کشت سلول، انکوباتور، میکروسکوپ اینورت و ... می باشد.