.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

تجهیزات و خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

تاریخ: 1398/11/12 - 03:31


 

از مهمترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی می توان به دستگاه های زیر اشاره نمود:

 

1- انکوباتور

2- انکوباتور CO2

3- شیکر انکوباتور

4- شیکر لوله ای

5- انواع اتوکلاو

6- انواع سانتریفیوژهای ساده، یخچال دار و میکروسانتریفیوژ

7- اسپکتروفوتومتر مرئی فرابنفش

8- فرمانتور

9- الایزا ریدر 

10- دستگاه آب مقطرگیری