.::. مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی .::.

تجهیزات و خدمات آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

تاریخ: 1398/11/12 - 03:54


 

از مهمترین تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک می توان به دستگاه های زیر اشاره نمود:

 

1- دستگاه Real time PCR

2- ترمال سایکلر

3- الکتروفورز افقی

4- ژل داکیومنت

5- بلاک انکوباتور

6- بایوفوتومتر

7- انواع سانتریفیوژهای ساده، یخچال دار و میکروسانتریفیوژ