.::. معاونت پژوهشی .::.

سخنرانی‌ها و همایش‌ها

همایشها و سخنرانیها

تاریخ: 1392/09/16 - 11:29


 

همایش‌های علمی 

  فرم خام برگزاری همایش

 

 

نمودار مجموعه سخنرانیهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

               در سالهای 1392-1386

 

 

سخنرانیها

1- فرم شناسنامه برگزاری سخنرانی

2- فرم برگزاری سخنرانی

 

جهت برگزاری سخنرانی تکمیل نمودن فرمهای ذیل و تحویل آنها به حوزه پژوهش الزامی می باشد . 

 

کارگاههای علمی و پژوهشی

1- دستور العمل برگزاری کارگاه های علمی و