.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

امور کلاسها

ترم تابستان

تاریخ: 1399/05/12 - 02:21


شرح وظایف امور کلاس ها

ترم تابستان

تغییر زمان امتحانات

تقویم نیمسال اول 1400 - 1399