.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

ورزش

ورزش

تاریخ: 1399/05/21 - 06:12


لف) معرفی حوزه ورزش وتربیت بدنی دانشگاه

تربیت بدنی دانشگاه براساس چارت سازمانی دانشگاه آزاداسلامی اززیرمجموعه های معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه می باشد.درچارت سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی این بخش دارای اداره کل ورزش وتربیت بدنی می باشد.

تربیت بدنی دانشگاه درراستای شرح وظایف وسیاست های دانشگاه عهده داربرنامه ریزی،سازماندهی واجرای امورمربوط به سلامت جسمی وروانی وارائه خدمات درزمینه های مختلف ورزشی درسطح دانشجویان،کارمندان،اعضا هیات علمی وخانواده آنان می باشد.تربیت بدنی دانشگاه بابرنامه ریزی منسجم ومستحکم دربخش ورزش های همگانی وقهرمانی وبابرگزاری دوره های آموزشی،مربیگری وداوری وبامیزبانی مسابقات کشوری،سراسری ،منطقه ای وداخلی درتشویق وترغیب ورزشکاران ودرایجادروحیه ورزشی وسلامت دانشجویان سهم والائی راایفانموده است.

 

*افرادذیل براساس چارت سازمانی درتربیت بدنی واحد زنجان  مشغول به انجام اموروخدمت رسانی می باشند:

کارشناس مسئول تربیت بدنی: آقای غلامرضا الیاسی  تلفن تماس:33114317-024

کارشناس تربیت بدنی برادران:  آقای رضا آقایاری تلفن تماس:33114318-024

کارشناس تربیت بدنی خواهران:  خانم سحر حیدری تلفن تماس:33114318-024

 

*محل استقراردفترتربیت بدنی وکارشناسان این حوزه درمجموعه ورزشی سایت امام دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می باشد.

 

*شرح وظایف کارشناس مسئول تربیت بدنی دانشگاه

۱-تدوین وتنظیم برنامه امورورزش وتربیت بدنی براساس سیاست های کلی دانشگاه آزاداسلامی.

۲-تدوین وبرنامه ریزی تقویم رویدادهای ورزشی دانشگاه براساس بخشنامه های صادره ازاداره کل ورزش دانشگاه.

۳-برنامه ریزی فعالیت های ورزشی دانشجویان وکارکنان دانشگاه وخانواده ها.

۴-شرکت درجلسات مختلف هم اندیشی- قرعه کشی- هماهنگی- برنامه ریزی-گزارش و...)داخلی-استانی وکشوری.

۵-انتخاب مربیان ورزشی برای تیم های دانشگاه.

۶-عقدقراردادبامربیان تیم های ورزشی وفعالیت های فوق برنامه براساس بخشنامه های صادره.

۷-مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه مربیان.

۸-برنامه ریزی جهت استفاده ازمنابع غیرشهریه ای درراستی درآمدزائی باجذب ارگان ها،سازمان ها،باشگاه های ورزشی،هیات های ورزشی وبخش خصوصی .

۹- برنامه ریزی برگزاری ومیزبانی مسابقات مختلف ورزشی هیات های ورزشی درجهت درآمدزائی ازمنابع غیرشهریه ای .

۱۰- تهیه وتنظیم قراردادوتفاهم نامه درجهت درآمدزائی باهماهنگی حسابداری وامورقراردادهای دانشگاه.

۱۱-نظارت براجرای صحیح بخشنامه های صادره.

۱۲-نظارت برحسن اجرای برنامه هاورویدادهای ورزشی.

۱۳-پیگیری اجرای برنامه های ورزشی براساس تقویم اداره کل ورزش دانشگاه.

۱۴- بررسی وبرنامه ریزی جهت استفاده ازاماکن ورزشی دانشگاه برای فعالیت های فوق برنامه ،مسابقات داخلی،استانی وملی.

۱۵-پیگیری ورفع نواقص موجوددرمجموعه های ورزشی دانشگاه واستانداردسازی وایمنی این مجموعه هادرجهت پیشگیری ازحوادث ورزشی باهماهنگی وهمکاری سایربخش های دانشگاه.

۱۶-حضوردائم ونظارت بربرنامه های ورزشی دانشگاه واماکن ورزشی دانشگاه.

۱۷- برنامه ریزی وپیگیری برگزاری کلاس های داوری ومربیگری باهماهنگی اداره کل ورزش دانشگاه وهمکاری فدراسیون های ورزشی.

۱۸-پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع.

۱۹-برگزاری جلسات منظم بامربیان وانجمن های ورزشی دانشگاه.

۲۰- نظارت بربرگزاری تمرینات تیم های دانشگاه.

۲۱-برنامه ریزی و نظارت براجرای مسابقات درون واحدی،جشنواره وهمایش ها،مسابقات استانی وسراسری.

۲۲-پاسخگوئی به مکاتبات،گزارشات و.....درزمان مقرر.

۲۳-ارائه گزارش های برگزاری مسابقات پس ازبرگزاری مسابقات.

۲۴-هماهنگی باسایربخش های دانشگاه جهت انجام امورمربوط به فعالیت های ورزشی.

۲۶- پیگیری بیمه نامه مجموعه ورزشی دانشگاه.

۲۷- درخواست وپیگیری تنخواه ورزشی براساس بخشنامه سازمان مرکزی برای تجهیز،آماده سازی واعزام تیم های دانشگاه به مسابقات ورزشی.

۲۸-همکاری باگروه آموزشی تربیت بدنی جهت برنامه ریز وبرگزاری کلاس های آموزشی تربیت بدنی.

۲۹- پیگیری اسنادمالی برگزاری مسابقات سراسری تاوصول هزینه ها.

۳۰-پیگیری پرداخت حق الزحمه داوران وعوامل اجرائی مسابقات درون واحدی،استانی وسراسری دانشگاه آزاداسلامی براساس بخشنامه های موجود.

۳۱-برنامه ریزی وهماهنگی جهت برگزاری برنامه جشن تجلیل ازورزشکاران برتردانشگاه.

۳۲- برنامه ریزی وپیگیری کلیه امورات مربوط به استخردانشگاه باتوجه به حساسیت های موجود.

۳۳- همکاری وهماهنگی نزدیک باسایربخش های دانشگاه من جمله: گروه آموزشی تربیت بدنی،امورمالی،امورقراردادها،آموزش،خوابگاه ها،حراست ،روابط عمومی،تدارکات و.....

۳۴- برنامه ریز ی واجرای فعالیت های فوق برنامه خوابگاه های دانشگاه.

 

*شرح وظایف کارشناس تربیت بدنی(برادران وخواهران)

۱-ارتباط مستمرباورزشکاران دانشگاه.

۲- جذب دانشجویان ورزشکاربابرگزاری مسابقات انتخابی دردانشگاه.

۳-شناسائی وجذب اساتیدومربیان جهت تامین مدرسین کلاس های مربیگری وفوق برنامه دانشگاه.

۴- برنامه ریزی جلسات تمرینی تیم های دانشگاه.

۵- برگزاری جلسات تمرین تیم های دانشگاه.

۶- پیشنهاد سرپرست ومربی تیم ودعوت ازایشان جهت حضوردرمسابقات .

۷-پیگیری،تدارک وتهیه پلاکارد،بنرجهت فراخوان ورزشکاران بمنظورحضوردرتیم های دانشگاه ومسابقات.

۸-پاسخگوئی مناسب به مربیان واعضاتیم هاجهت رفع نیازها.

۹-تامین وتدارک وسایل موردنیازتیم هاجهت شرکت درمسابقات ورزشی.

۱۰- انجام کلیه مکاتبات باسایرقسمت های دانشگاه جهت حضوردرمسابقات وبرگزاری مسابقات.

۱۱-انجام کلیه مکاتبات جهت پیگیری تخفیف شهریه ورزشکاران قهرمان.

۱۲-شرکت درجلسات مختلف بنابه ضرورت.

۱۳- آماده سازی ،تدارک وتجهیزتیم های دانشگاه برای شرکت درمسابقات.

۱۴-همکاری دربرگزاری مسابقات داخلی،استانی وسراسری.

۱۵-برگزاری مسابقات انتخابی تیم دانشگاه.

۱۶- تهیه گزارش های موردنیاز.

۱۷-تنظیم گزارش های مربوط به تیم ها،مسابقات،مربیان وسرپرستان.

۱۸- همکاری دربرگزاری جشنواره وهمایش های ورزشی.

۱۹- جمع آوری وکنترل مدارک اعضاتیم های دانشگاه جهت شرکت درمسابقات.

۲۰- ثبت نام تیم های دانشگاه جهت صدورمعرفی نامه وآیدی کارت درپورتال ادره کل ورزش دانشگاه.

۲۱-پیگیری ورفع مشکلات اعضاتیم های دانشگاه.

۲۲- پیگیری مواردمربوط به ورزشکارانی که درمسابقات ورزشی یابه همراه تیم درمسابقات دچارآسیب دیدگی شده اند.

 

ب) فعالیت های حوزه تربیت بدنی دانشگاه :

۱- فعالیت های فوق برنامه ورزشی ،آموزشی برای دانشجویان،اساتید،کارمندان وخانواده های آنان دررشته مختلف ورزشی من جمله بدنسازی- شنا- فوتسال- والیبال-تنیس روی میز و.....

۲- برگزاری ومیزبانی مسابقات مختلف ورزشی درسطح درون واحدی،استانی،سراسری دانشگاه آزاداسلامی،فدراسیون های ورزشی دردوبخش آقایان وبانوان ودرسطح دانشجویان ، اساتید وکارکنان.

۳- انتخاب،آماده سازی،تجهیز واعزام تیم های ورزشی دانشگاه به مسابقات استانی،سراسری وملی براساس تقویم برگزاری مسابقات دررشته های فوتسال-فوتبال-والیبال-هندبال-بسکتبال-تنیس روی میز-بدمینتون-کاراته-تکواندو-جودو-ووشو-کشتی آزادوفرنگی-وزنه برداری-صخره نوردی-شطرنج-دوچرخه سواری-دوومیدانی-شنا-اسکیت-قایقرانی-هاکی-راگبی-والیبال ساحلی-کوهنوردی-پیاده روی-کبدی-پاورلیفتینگ و...

۴- تجهیز،تعمیر،نگهداری،استانداردسازی وایمنی اماکن ورزشی دانشگاه.

۵- برگزاری دوره های مربیگری وداوری دررشته های مختلف ورزشی باهماهنگی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی توسط فدراسیون های مختلف ورزشی باصدورکارت مربیگری وداوری.

۶- برگزاری همایش ،جشنواره وکارگاه های آموزشی باهمکاری هیات های ورزشی وگروه آموزشی تربیت بدنی دانشگاه درمباحث مختلف ورزشی.

 

ج) اماکن ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان:

1- مجموعه ورزشی سایت امام دارای سالن های ورزشی: کشتی -فوتسال -تنیس روی میز - - هندبال - بدمینتون - جودو -تکواندو - بسکتبال - والیبال –ژیمناستیک

2- مجموعه ورزشی شهدای دانشجو دارای سالن های ورزشی: فوتسال -تنیس روی میز - هندبال - بدمینتون - بسکتبال - والیبال

3- مجموعه ورزشی مادر و کودک دارای سالن های ورزشی: بدنسازی - رزمی -کشتی - آمادگی جسمانی - جودو --تکواندو -ژیمناستیک

۴- زمین چمن طبیعی وپیست دوومیدانی:شامل زمین فوتبال استانداردوپیست دوومیدانی خاکی

 

د) مزایای ورزشی جهت ورزشکارانی که درمسابقات ورزشی حائزرتبه شوند:

این حوزه بمنظورتشویق وترغیب ورزشکاران عزیزبااستنادبه بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی نسبت به اعمال تخفیف شهریه ورزشکاران ودرصورت حضوردرمسابقات وهمکاری بادانشگاه اقدام خواهدنمود.

*شرح تخفیف شهریه

۱- مسابقات استانی:                                الف: قهرمان 15% تخفیف ازکل شهریه     ب:نایب قهرمان10% تخفیف ازکل شهریه      ج:مقام سوم:5% تخفیف ازکل شهریه

۲- مسابقات سراسری دانشگاه آزاداسلامی     ب: قهرمان:30%تخفیف ازکل شهریه         ب:نایب قهرمان 25%تخفیف ازکل شهریه       ج:مقام سوم 20% تخفیف ازکل شهریه

۳- مسابقات کشوی،ملی،بین المللی،آسیائی،جهانی والمپیک بنابرنظراداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی وعنوان کسب شده از10 تا50%تخفیف شهریه ازیک ترم تا هشت ترم باتوجه به مقطع تحصیلی دانشجو.

3-1-مراحل اخذ تخفیف شهریه درمسابقات ملی و.....

الف: مراجعه دانشجوبه همراه احکام قهرمانی به فدراسیون ورزشی مربوطه(تهران)

ب: مراجعه دانشجوبه همراه نامه فدراسیون ورزشی به دفترامورمشترک فدراسیون ها(وزارت ورزش وجوانان)

ج: مراجعه دانشجوبه اداره کل ورزش وتربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی(سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی)

د: مراجعه دانشجوبه حوزه ورزش دانشگاه جهت اخذتخفیف شهریه

*دانشجویانی که عضوتیم ملی ،تیم ملی دانشجوئی بوده ودراردوهای انتخابی یادرمسابقات شرکت نموده وموفق به حضوردرکلاس درس یاموفق به شرکت درجلسه امتحان نشده اندبراساس بخشنامه های صادره وبامجوزفدراسیون ورزشی مربوطه وباتائیداداره کل ورزش دانشگاه می توانندازمزایای امتحان مجددبهره مندگردند.

 

ه)افتخارات تربیت بدنی دانشگاه

این واحدباحضوردرمسابقات منطقه ای،استانی،سراسری وملی ازبدوتاسیس تاکنون توانسته افتخارات بسیاری کسب نموده وازجمله دانشگاه های برترکشوردرزمینه کسب عناوین قهرمانی ومیزبانی مسابقات می باشد. شایان ذکراست درسالیان گذشته بسیاری ازملی پوشان رشته های مختلف ورزشی دراین دانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند. دربخش مسابقات این واحددارای عناوین بسیاری درسطح مسابقات کشوری می باشد.

 

و) مراحل عضویت دانشجویان درتیم های دانشگاه

دانشگاه براساس بخشنامه های صادره ازاداره کل ورزش دانشگاه در31رشته ورزشی مصوب کشتی پهلوانی-وزنه برداری-صخره نوردی-بدمینتون-تنیس روی میز-شطرنج-کشتی آزاد-کشتی فرنگی-دوچرخه سواری-دوومیدانی-شنا-اسکیت-قایقرانی-هاکی-راگبی-والیبال ساحلی-کوهنوردی-پیاده روی-کویرنوردی-جنگل نوردی-والیبال-فوتسال-فوتبال-هندبال-بسکتبال-بسکتبال سه نفره-کاراته-جودو-تکواندو-آمادگی جسمانی وووشو فعال بوده ودرمسابقات استانی وسراسری حضورفعال دارد.علاقمندان به عضویت درتیم های دانشگاه می توانندطی مراحل ذیل به عضویت تیم های دانشگاه انتخاب شده ودرمسابقات شرکت نمایند:

۱-مراجعه دانشجویان علاقمندجهت ثبت نام درتیم های دانشگاه براساس فراخوان اعلام شده ازسوی تربیت بدنی دانشگاه.

۲- حضوردرمسابقات وتمرینات انتخابی تیم های دانشگاه درزمان اعلام شده.

۳- انتخاب درتیم منتخب دانشگاه بانظرمربی تیم.

۴- حضورمستمرومنظم درتمرینات تیم.

۵-عضویت نهائی پس ازبرگزاری تمرینات واعزام به مسابقات.