.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

سلف

سلف

تاریخ: 1399/05/21 - 06:25


الف ) استفاده ازمواد غذایی یارانه ایی( سلف سرویس مرکزی ) :در این بخش واحد زنجان با اختصاص فضای مناسب و کافی نسبت به تهیه و توزیع غذای گرم برای دانشجویان به قیمت یارانه ایی از طریق رزروغذا توسط کارتهای هوشمند تغذیه اقدام نموده است.باتوجه به فراهم نمودن رفاه دانشجویان غذای یارانه ایی در وعده ظهر غذا توزیع میگردد. که در محل سلف دانشجویی (وافع در طبقه اول ساختمان شهید سلیمانی دانشگاه ) می باشد.

ب) استفاده از مواد غذایی غیر یارانه ایی ( رستوران آزاد ): در این بخش با اختصاص فضای مناسب یک وعده ظهرغذای گرم با قیمت مناسب در اختیار دانشجویان قرار می گیرد که محل  سلف آزاد (ئاقع در طبقه زیر زمین ساختمان سهروردی دانشگاه)  می باشد.

ج )اتوماسیون تغذیه : هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و مراجعه به دفتر اتوماسیون سلف سرویس مرکزی ، کارت هوشمند تغذیه دریافت و با استفاده ازاینترنت نسبت به رزرو غذای روز بعد تا یک ماه اقدام می نماید.

عزیزان دانشجو توجه داشته باشند جهت تمدید سالیانه کارت های دانشجویی ، باید به امور دانشجویی واقع در حوزه معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه (طبقه دوم ضلع شرقی مسجد فاطمه الزهرا- سرکار خانم عطایی) مراجعه نمایند.

د) بوفه های مواد غذایی :

در این بخش بمنظور رفاه حال دانشجویان ، بوفه های ساندویچ فروشی با تنوع غذایی و رعایت اصول بهداشتی و نظارت شده ، مواد غذایی گرم و سرد ارائه می گردد که در محل طبقه همکف ساختمان شهید شهریاری دانشگاه می باشد.