.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

مدیر گروه شهرسازی

مدیر گروه شهرسازی

تاریخ: 1392/09/20 - 16:36


مدیریت گروه مهندسی شهرسازی

 

دکتر مهدی ساشورپور  

استادیار گروه مهندسی شهرسازی

 

صفحه شخصی مدیر گروه شهرسازی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)