.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

معاونین پییشین دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

معاونین پییشین دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1399/05/26 - 14:36


معاونین پیشین فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

  دکتر عباس صفری (معاون محترم دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) از 1378/2/28 تا 1381/4/22

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 دکتر صمد حنیفی (معاون محترم دانشجویی- فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) از 1381/4/22  تا 1393/9/13

--------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر محمد دالمنپور (معاون محترم دانشجویی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) از 1393/9/13 تا 1397/4/16

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  دکتر حسین محمدی (معاون محترم دانشجویی- فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) از 1397/4/16تا 1400/3/22

--------------------------------------------------------------------------------------------------