.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

نشریات دانشجویی

نشریان دانشجویی

تاریخ: 1399/05/26 - 04:12


نشریات دانشجویی:

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مقدمه به منظور ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونـه فعالیـت هـا ، نهادینـه سـاختن فـضاي آزاداندیشی، نقد و گفتوگوي سـازنده و تأکیـد بـر حـق آزادي بیـان، همچنـین ایجـاد فرصـت هـاي فراگیـري مهـارت هـاي روزنامهنگاري و ارتقاي سطح دانش عمومی و تخصـصی دانـشگاهیان، و براسـاس مـاده 5 ضـوابط نـاظر بـر فعالیـت نـشریات دانشگاهی (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شوراي عالی انقلاب فرهنگی) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به شرح ذیل به تصویب میرسد: بخش اول: تعاریف و کلیات ماده 1ـ مطابق بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، کلیه نشریاتی که به صورت ادواري، گاهنامه یـا تـک شماره، نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینههاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتـصادي، هنـري، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکلها و نهادهاي دانشگاهی، استادان و اعضاي هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع میشوند، نشریه دانشگاهی محسوب و تحت شمول این دسـتورالعمل قـرار میگیرند. تبصره 1ـ عنوانهاي فرهنگی و اجتماعی، زمینههاي عقیدتی، صنفی و رفاهی، خبري و طنز را نیز در برمیگیرند. تبصره 2ـ نشریات علمی که توسط اعضاي هیئت علمی، دانشجویان، تشکلهاي دانشجویی یا انجمنهـاي علمـی دانـشجویی منتشر میشوند مشمول این آییننامه هستند. تبصره 3ـ نشریات دانشگاهی میتوانند ویژهنامههایی به مناسبتهاي مختلف منتشر کنند. تبصره 4ـ وبلاگها و سایتهاي شخصی دانشجویان و اعضاي هیأت علمی که از نشان دانشگاه یا تشکلهاي دانشگاه استفاده نمیکنند از شمول این آییننامه خارجاند. تبصره 5ـ پردیسهاي دانشگاهی، خوابگاهها، بیمارستانهاي آموزشی، مراکز بهداشتیـ درمانی و اردوگاهها در حکم محدوده دانشگاه محسوب میشوند و توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به کسب مجـوز از مراجـع ذیـربط است. تبصره 6ـ علاوه بر توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا دفتر تـشکل (اعـم از تـشکل هـاي اسـلامی، شـوراهاي صنفی، انجمنهاي علمی، کانونهاي فرهنگی و...) یا دستگاه صاحب امتیاز نشریه، دانشگاهها موظـف بـه تعیـین محـل هـایی مناسب در داخل محدوده دانشگاه (براساس تعریف تبصره 5 (براي توزیع نشریات دانشگاهی میباشند .توزیع نشریات در خـارج از این مکانها تخلف محسوب میشود. ماده 2ـ منظور از دانشگاه در این دستورالعمل کلیه دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز و واحـدهاي مـرتبط دانـشگاهی و واحدهاي دانشگاهی است. تبصرهـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و دانـشگاه آزاد اسـلامی از ایـن پـس در ایـن دستورالعمل به اختصار» دستگاه» نامیده میشوند. ماده 3ـ کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانـشگاه کمیتـه اي تحـت عنـوان «کمیتـه نـاظر بـر نشریات دانشگاهی»ـ که در این دستورالعمل به اختصار «کمیته ناظر» نامیده میشودـ زیر نظـر «شـوراي فرهنگـی دانـشگاه» تشکیل میشود. ماده 4ـ ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است: 1ـ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته) 2ـ نماینده تامالاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه

 3ـ یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه 4ـ سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگی دانشگاه 5ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته) 6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مـسئول نـشریات دانـشگاه کـه یـک نفـر از ایـشان عـضو علیالبدل محسوب میشود. تبصره 1ـ دانشگاههایی که این کمیته در آنها تشکیل نشده است یک ماه فرصت دارند تا انتخابات نمایندگان مدیران مسئول را برگزار کنند و طی این یک ماه کمیته میتواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تشکیل شود. تبصره 2ـ شیوهنامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی توسط شـوراي مرکـزي نـاظر هـر دسـتگاه (مـاده 8(تصویب خواهد شد. تبصره 3ـ معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس شیوهنامه مصوب شوراي مرکزي نـاظر نـسبت بـه برگزاري انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام کند. تبصره 4ـ اعضاي انتخابی کمیته ناظر براي مدت یک سال با ابلاغ رئیس دانشگاه انتخاب میشوند. تبصره 5ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر اساس شیوهنامه مصوب شـوراي مرکـزي نـاظر، شـرایط عضویت در کمیته ناظر را از دست بدهد عضو علیالبدل جایگزین وي خواهد شد. تبصره 6ـ دبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مستقر و با مسئولیت دبیر، متـولی انجـام امـور اداري و اجرایی کمیته ناظر است. ماده 5ـ جلسات کمیته ناظر ماهانه یکبار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا تشکیل میشود. جلسات با حضور حـداقل سـه نفـر از اعضاي داراي حق رأي، رسمی است و مصوبات آن نیز با رأي اکثریت معتبر است. ضروري است دعوتنامه اعضاي جلسه حداقل سه روز پیش از موعد جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شود. تبصره 1ـ در صورتی که هر یک از اعضا، شاکی خصوصی یا مشتکیعنه باشد، در زمان رسیدگی به شـکایت مطروحـه، حـق رأي نخواهد داشت. تبصره 2ـ دبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورتجلسات کمیته را به طور مرتب به دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر هر دستگاه ارسال کند. تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئیس کمیته، جلسۀ ویژه میتواند با دعوت شفاهی یا کتبی وي از اعضاي جلسه و بـدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معمول به صورت فوقالعاده و فوري (حتی در همان روز) تشکیل شود. ماده 6 ـ وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است: 1ـ بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم این دستورالعمل 2ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم 3ـ رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق بخش 6 این دستورالعمل 4ـ نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل، مصوبات و شیوهنامههاي شوراي مرکزي ناظر 5ـ بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن به شوراي مرکزي ناظر 6ـ برگزاري دورههاي آموزشی براي متقاضیان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیـاز، مـدیران مـسئول، سـردبیران و سـایر عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شوراي مرکزي ناظر ماده 7ـ شوراي فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آراي کمیته ناظر همان دانشگاه است. ماده 8ـ براساس بند 4 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دستگاه شورایی با عنوان «شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی «که در این دسـتورالعمل بـه اختـصار «شـوراي مرکزي ناظر» نامیده میشود، تشکیل میگردد. ماده 9ـ ترکیب شوراي مرکزي ناظر به شرح زیر است: 1ـ معاون فرهنگی دستگاه متبوع (رئیس شورا) 2ـ معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3ـ معاون فرهنگی نهاد ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها یا نماینده تامالاختیار رئیس نهاد 4ـ یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی دستگاه متبوع 5ـ مدیرکل امور فرهنگی دستگاه متبوع (دبیر شورا) 6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاههاي کشور که یک نفر از آنها عضو علیالبدل محسوب میشود. تبصره 1ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور فرهنگی یا عناوین مشابه انتخـاب رئـیس و دبیـر شـورا بـر عهده رئیس دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه میباشد. تبصره 2ـ دبیر شورا طبق شیوهنامه مصوب شوراي مرکزي ناظر، نسبت بـه برگـزاري انتخابـات نماینـدگان مـدیران مـسئول نشریات دانشگاهی جهت عضویت در شوراي مرکزي ناظر اقدام خواهد کرد. تبصره 3ـ اعضاي انتخابی شوراي مرکزي ناظر براي مدت یک سال با ابلاغ رئیس شورا انتخاب میشوند. تبصره 4ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شوراي مرکزي ناظر شرایط عضویت در شورا راــ براسـاس شـیوه نامـه مصوب شوراي مرکزي ناظرـ از دست بدهد عضو علیالبدل جـایگزین وي خواهـد شـد . مـسئولیت تـشخیص اسـتمرار شـرایط عضویت نماینده مدیران مسئول بر عهده دبیر شوراست. تبصره 5ـ دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع یا عنـاوین مـشابه مـستقر و دبیـر شوراي مرکزي ناظر متولی انجام امور اداري و اجرایی شورا است. ماده 10ـ وظایف و اختیارات شوراي مرکزي ناظر به شرح زیر است: 1ـ سیاستگذاري در حوزه کلان نشریات دانشگاهی 2ـ رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهی 3ـ تجدید نظر در تصمیمات شوراي فرهنگی دانشگاه در خصوص نشریات دانشگاهی 4ـ رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شوراي فرهنگی دانشگاه در زمینه نشریات دانشگاهی 5ـ تدوین شیوهنامههاي اجرایی 6ـ تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر 7ـ نظارت بر عملکرد کمیتههاي ناظر بر نشریات دانشگاهها 8ـ ایجاد وحدت رویه بین کمیتههاي ناظر دانشگاهها 9ـ تدوین برنامه آموزشی براي متقاضیان نشریات دانشگاهی 10ـ اخذ و بررسی نتایج گزارش محتوایی نشریات دانشگاهی از کمیتههاي ناظر و ارائه آن به رییس دستگاه تبصرهـ مصوبات شوراي مرکزي ناظر قطعی و لازمالاجرا است. ماده 11ـ جلسات شوراي مرکزي ناظر حداقل هر 2 ماه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا یک هفته قبل از زمان جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل میشود و جلسات با حـضور حـداقل 5 تـن از اعـضاي داراي حـق رأي، رسـمی و مصوبات آن با رأي اکثریت معتبر است. بخش دوم: نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی ماده 12ـ متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را با اعلام مشخصات خود و مدیر مسئول، سردبیر، نام نشریه، زمینه و ترتیب انتشار (موضوع ماده 1 (به انضمام تصریح به پایبنـدي بـه قـانون اساسـی، قـوانین موضـوعه و ایـن دستورالعمل، به دبیرخانه کمیته ناظر طبق فرم پیوست شماره 1 تسلیم کند. تبصره 1ـ زمینه انتشار نشریهاي که صاحب امتیاز آن شخص حقوقی است نباید مغایرتی با اساسنامه آن تشکل یا نهاد داشته باشد. تبصره 2ـ نشریات دانشجویی موظفند صرفاً در زمینههایی که مجوز اخذ کردهاند به فعالیت بپردازند. تبصره 3ـ متقاضی امتیاز انتشار گاهنامه باید حداقل و حداکثر زمان انتشار نشریه خود را در درخواست کتبـی خـود مـشخص نماید. ماده 13ـ متقاضی امتیاز نشریه باید داراي شرایط زیر باشد: 1ـ یکی از دانشجویان یا اعضاي هیأت علمی به عنوان شخص حقیقی یا تشکل، نهاد، انجمن، کانون، یـا یکـی از بخـش هـاي دانشگاه یا هر شخص حقوقی دیگر در دانشگاه 2ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بـالاتر در مـورد دانـشجویان و انفـصال موقـت از خـدمت در مـورد اعضاي هیأت علمی تبصره 1ـ افراد مشمول بند 2 پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت میتوانند به عنوان صاحب امتیاز نشریات دانـشگاهی فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد به طور دائم محروم میشوند. تبصره 2ـ در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط فوق را از دست بدهد، ظرف یک ماه پس از ابلاغ کمیته ناظر میتوانـد درخواست انتقال امتیاز نشریه را به شخص واجد شرایط دیگر به کمیته ناظر ارسال کند، در غیر این صورت امتیـاز نـشریه لغـو میشود. کمیته ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفته از تاریخ وصول درخواست متقاضی، نظر خود را اعلام کند. ماده 14ـ شرایط مدیر مسئول به شرح زیر است: 1ـ دانشجو بودن یا عضویت در هیأت علمی یا مدیر یکی از واحدهاي اداري همان دانشگاه 2ـ عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در مورد دانشجویان، انفصال موقت از خدمت در مورد اعـضاي هیأت علمی و عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر در کمیته تخلفات اداري براي کارکنان. 3ـ عدم سابقه مشروطی براي دو نیمسال متوالی یا سه نیم سال متناوب براي دانـشجویان در هنگـام معرفـی بـه عنـوان مـدیر مسئول. 4ـ گذراندن دو نیمسال تحصیلی و حداقل 28 واحد درسی (دورههاي کاردانی و کارشناسی). دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتري از شمول این بند مستثنی هستند. 5 -عدم شهرت به فساد اخلاق. تبصره 1 ـ شهرت به فساد اخلاق صرفاً با اجماع کلیۀاعضاي کمیته ناظر قابل احراز است. تبصره 2ـ مدیر واحد اداري فقط میتواند مدیر مسئول نشریه اداره متبوع خود باشد. تبصره 3ـ افراد مشمول بند 2 پس از یک سال از تاریخ اتمام محرومیت میتوانند به عنوان مدیر مسئول نـشریات دانـشگاهی فعالیت کنند و در صورت محکومیت مجدد این افراد به طور دائم محروم میشوند. تبصره 4ـ در صورتی که مدیر مسئول یکی از شرایط را از دست بدهد، صاحب امتیاز موظف است ظرف یک ماه مدیر مسئول جدید را به کمیته ناظر معرفی کند، در غیر این صورت امتیاز نشریه لغو میشود. کمیته ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفتـه در این خصوص اعلام نظر کند. تبصره 5ـ سردبیر نشریه باید کلیه شرایط فوق را دارا باشد. ماده 15ـ انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گـواهی پایـان دوره توسـط صـاحب امتیـاز ، مـدیر مسئول و سردبیر براساس برنامه آموزشی مصوب شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی است. تبصرهـ هر کمیته ناظر موظف است در هر نیم سال تحصیلی حداقل دو دوره آموزشی براساس برنامه آموزشی مصوب شوراي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی آن دستگاه برگزار کند. ماده 16ـ هیچکس نمیتواند در زمان واحد صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر بیش از یک نشریه باشد. ماده 17ـ در صورتی که تقاضانامهها ناقص یا متقاضیان امتیاز یا مدیران مسئول نشریات فاقد شرایط مقرر در این دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دلایل و مدارك لازم حداکثر ظـرف 20 روز از تـاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعلام کند. ماده 18ـ درج شناسنامه نشریه شامل زمینه نشر ، نام صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر یا شوراي سردبیري دانـشگاه صادر کننده مجوز ، شماره ، تاریخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشریه الزامی است. ماده 19ـ چنانچه صاحب امتیاز نشریهاي متقاضی توزیع آن در سایر دانشگاهها باشد باید تقاضاي خـود را بـا ذکـر محـدوده توزیع به کمیته ناظر دانشگاه تسلیم کند. کمیته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظـف اسـت ظـرف مـدت ده روز از تـاریخ وصول، درخواست را جهت اعلام نظر نهایی به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند. شوراي مرکزي ناظر موظف است پـس از اعلام نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعلام نظر کند. تبصره 1ـ در صورت عدم موافقت کمیته ناظر دانشگاه، متقاضی میتواند اعتراض خود را به شوراي مرکزي ناظر اعلام کند. تبصره 2ـ نظارت و رسیدگی به تخلفات یا شکایات این نشریات بر عهده کمیته ناظر دانشگاه صـادر کننـده مجـوز (دانـشگاه مبدأ) است. ماده 20ـ اتحادیهها و تشکلهاي دانشگاهی، مجامع فرهنگی و شوراهاي صنفی دانشجویی داراي مجوز رسمی که در بیش از یک دانشگاه فعالیت داشته و متقاضی انتشار نشریه باشند میتوانند درخواست خود را به شوراي مرکزي دستگاه مربوطه اعـلام کنند. نظارت و رسیدگی به شکایات و تخلفات اینگونه نشریات بر عهده شوراي مرکزي ناظر است. تبصرهـ شرایط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر اینگونه نشریات تابع این دستورالعمل است. ماده 21ـ کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه، حداکثر ظرف 20 روز نسبت بـه صـدور مجوز اقدام کند. ماده 22ـ در صورتی که کمیته ناظر با صدور مجوز نشریه مخالفت کند یا ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز با اعلام کتبـی دلایل عدم موافقت، اقدام نکند، متقاضی میتواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به شوراي فرهنگـی دانـشگاه اعـلام کنـد. شوراي فرهنگی موظف است ظرف 30 روز موضوع اعتراض را بررسی و اعلامنظر کند. ماده 23ـ مسئولیت کلیه مطالب مندرج در نشریه به عهده مدیر مسئول است و وي موظف است سه نـسخه از هـر شـماره را بلافاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد. تبصرهـ دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشریه را به دبیرخانه شوراي مرکزي ناظر ارسال کند. ماده 24ـ در صورتی که صاحب امتیاز ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطـار کتبـی و مهلـت یـک ماهه اقدام به انتشار نشریه نکند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است. ماده 25ـ نشریات موظفند توالی انتشار مندرج در امتیاز خود را رعایت کنند . در غیر این صورت پس از سـه مرحلـه متـوالی عدم انتشار، صاحب امتیاز براي پاسخگویی به کمیته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دلایل قـانع کننـده، مجـوز نـشریه لغـو میشود. ماده 26ـ صاحب امتیاز میتواند درخواست خود را مبنی بر انتقال امتیاز نشریه به دیگري یا تغییر مشخصات ذکر شده در فـرم درخواست مجوز نشریه (اعم از مدیر مسئول، نام نشریه، دوره انتشار و زمینه انتشار) به کمیتـه نـاظر ارائـه کنـد و کمیتـه نـاظر موظف است ظرف یک ماه مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را به صورت مکتوب به صاحب امتیاز اعلام کند. بخش سوم: حقوق نشریات دانشگاهی ماده 27ـ نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوري اسلامی ایران برخوردارند. از جمله: 1ـ جستجو، کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی با رعایت موازین قانونی و حفظ مصالح جامعه. 2ـ هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد براي چاپ مطلب یا مقالهاي درصدد اعمال فشار بر نشریات برآیـد یـا بـه سانـسور و کنترل محتواي نشریات مبادرت ورزد. 3ـ نشریات دانشجویی حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پیشنهادها وتوضیحات دانشجویان و مسئولان دانشگاه را بـا رعایـت موازین اسلامی و مصالح دانشگاه و جامعه درج کنند. ماده 28ـ معاونت دانشجویی و فرهنگی و سایر نهادهاي فرهنگی دانشگاه بایـد در چـارچوب قـوانین و در حـدود اختیـارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت کنند. تبصرهـ معاونت دانشجوییـ فرهنگی دانشگاه سالانه از محل بودجه فرهنگی مبلغی را براي حمایت و کمک به انتشار نشریات دانشگاهی پیشبینی میکند و متناسب با شرایط و مطابق ضوابط و مقررات در اختیار آنان قرار میدهد. ماده 29ـ دستگاهها موظفند جشنواره کشوري نشریات دانشجویی را با هماهنگی کلیه دسـتگاهها و مـسئولیت یـک دسـتگاه حداقل سالی یکبار برگزار نمایند و نشریات برتر را شناسایی و تشویق کنندتبصره 1ـ دستگاه ها میتوانند بصورت مستقل جشنواره هاي منطقه اي یا مشابه آن را برگزار نمایند. تبصره 2ـ نشریات داراي رتبههاي اول، دوم و سوم علاوه بر جوایز جشنواره مشمول حمایتهـاي مـادي و معنـوي دسـتگاه مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود. بخش چهارم: حدود نشریات دانشگاهی ماده 30ـ نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخلال بـه مبـانی و احکـام اسـلام و حقـوق عمـومی و خصوصی مطابق ماده 6 قانون مطبوعات، آزاد هستند. ماده 31ـ هرگاه نشریهاي مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، خلاف واقع یا انتقاد نسبت به اشخاص (اعم از حقیقی یـا حقـوقی) منتشر کند، ذینفع حق دارد پاسخ آن را حداکثر تا دو ماه از تاریخ انتشار به صورت مکتوب براي همان نشریه ارسال کندو نشریه مزبور نیز موظف است توضیح یا پاسخ دریافتشده را حداکثر یک ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و بـا همـان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است به رایگان به چاپ برساند، منوط به آنکه جواب از دو برابر اصل مطلـب تجـاوز نکنـد و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. تبصره 1ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددي چاپ کند، در این صـورت حـق پاسـخگویی مجـ دد براي معترض باقی است، بدیهی است درج قسمتی از پاسخ، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شـماره و بـه طـور کامل درج شود. تبصره 2ـ در صورتی که نشریه پاسخ را منتشر نکند ذینفع میتواند به کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در صورت محـق شناختن شاکی، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار خواهد کرد و اگر این اخطار مؤثر واقع نشود، کمیته ناظر، نشریه را به یکـی از تنبیهات بندهاي 4 تا 6 ماده 40 محکوم میکند. تبصره 3ـ مفاد این ماده و تبصرههاي آن نافی حق ذینفع در خـصوص پیگیـري شـکایت از طریـق کمیتـه نـاظر یـا مراجـع ذيصلاح نخواهد بود. ماده 32ـ در صورت شکایت شاکی خصوصی از یک نشریه مبنی بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمـت، افتـرا، فحـش و الفاظ رکیک یا نسبتهاي توهینآمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص، تهدید و هتک شرف یا حیثیت یا افـشاي اسـرار شخـصی، نشریه به یکی از تنبیهات بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محکوم میگردد. ماده 33ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات مواد 24 ،25 ،26 و 27 قانون مطبوعـات شـوند، به یکی از تنبیهات بندهاي 10 تا 13 ماده 40 محکوم میشوند. ماده 34ـ در صورت انتشار عکسها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، کمیته ناظر، نشریه را به یکـی از بنـدهاي 5 تـا 9 ماده 40 محکوم میکند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه، نشریه به یکی از تنبیهات بندهاي 10 تا 13 این مـاده محکوم میشود. ماده 35ـ نشریات دانشگاهی که بنا به تشخیص کمیته ناظر مرتکب تخلفات موضوع ماده 29 قانون مطبوعات شوند به یکـی از تنبیهات بندهاي 8 و 9 ماده 40 محکوم میشوند. ماده 36ـ هرگاه نشریهاي مطالب و تصاویري مانند توهین، تهمت، فحش، الفاظ رکیک، تحقیر، تهدید، هتک حرمت یا حیثیت و نظایر آن منتشر نماید، تخلف عمومی محسوب میگردد. در این صورت رئیس کمیته ناظر میتوانـد از ادامـه فعالیـت نـشریه جلوگیري نماید و موضوع را جهت بررسی به کمیته ناظر ارجاع دهد. کمیته ناظر موظف است موضوع را خارج از نوبت بررسـی و در صورت احراز تخلف، متخلف به یکی از تنبیهات بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محکوم میشود. تبصره: مدت رسیدگی به پرونده نشریهاي که از ادامه انتشار آن جلوگیري شده است نباید از 10 روز بیشتر شود. ماده 37ـ در صورت تخلف از تبصره 5 ماده 1 یا مواد17 ، 18 ، 19 ،23 و 24 این دستورالعمل براي بار اول نشریه بـه یکـی از تنبیهات بندهاي 1 تا 3 و در صورت تکرار به یکی از تنبیهات بندهاي 4 تا 7 ماده 40 محکوم میشود. ماده 38ـ در صورتی که «نشریهاي» بدون اخذ مجوز از کمیته ناظر منتشر شود توقیف شده و انتشاردهنده به مدت یک سـال نمیتواند صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر نشریه جدیدي باشد و در صورت تکرار اگر متخلـف شـخص حقیقـی و دانـشجو باشد تا پایان مقطع تحصیلی و در صورتی که متخلف شخص حقوقی یا عضو هیأت علمی باشد تا سه سال حق انتشار و شرکت در انتشار هیچ نشریهاي را نخواهد داشت. ماده 39ـ در مواردي که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود بنا بـه تـشخیص کمیتـه نـاظر مدیر مسئول نشریه جهت تصمیمگیري مقتضی به کمیته انضباطی معرفی میشود. بخش پنجم :تنبیهات ماده 40ـ موارد تنبیهی متخلفان به شرح زیر است: 1ـ احضار به کمیته ناظر و تذکر شفاهی 2ـ تذکر کتبی 3ـ اخطار کتبی 4ـ محرومیت موقت نشریه از تسهیلات دانشگاهی تا شش ماه 5ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدي این سمت تا 6 ماه 6ـ محرومیت موقت مدیر مسئول از تصدي این سمت از 6 ماه تا یک سال 7ـ توقیف موقت نشریه تا 3 ماه 8ـ توقیف موقت نشریه از سه ماه تا 6 ماه 9ـ توقیف موقت نشریه از 6 ماه تا یک سال 10ـ توقیف موقت نشریه از یک تا دو سال 11ـ منع دائم انتشار نشریه 12ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدي این سمت تا یک سال 13ـ منع دائم انتشار نشریه و محرومیت مدیر مسئول از تصدي این سمت تا پایان مقطع تحصیلی بخش ششم: رسیدگی به تخلفات و شکایات ماده 41ـ کمیته ناظر موظف است به شکایات مکتوب حداکثر ظـرف مـدت 15 روز از تـاریخ دریافـت و ثبـت آن در دبیرخانـه، رسیدگی کرده و رأي خود را صادر کند. ماده 42ـ کمیته ناظر، مدیر مسئول نشریهاي را که تخلف کرده یا از آن شکایت شده است به صورت کتبی و بـا ذکـر دقیـق موارد تخلف یا شکایت و با ارائه مهلت یک هفتهاي از تاریخ ابلاغ جهت اداي توضیحات دعوت میکند و در صورت عدم حضور غیرموجه وي یا عدم ارائه توضیحات کتبی، کمیته ناظر میتواند حکم مقتضی را در مورد نشریه صادر کند. ماده 43ـ کمیته ناظر باید آراي خود را با ذکر موارد تخلف یا شکایت مستند به مواد 30 تا 39 صادر و آن را به صـورت کتبـی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از صدور به مدیر مسئول و شاکی خصوصی نشریه ابلاغ کند. ماده 44ـ آراي صادره، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر در شوراي فرهنگـی دانـشگاه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده، حکم، قطعی محسوب میشود. ماده 45ـ احکام صادره از سوي کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی تا زمانی که نقض نشدهاند لازمالاجرا هستند. ماده 46ـ شوراي فرهنگی دانشگاه موظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت یک مـاه از تاریخ دریافت اعتراض توسط دبیرخانه، به صورت مکتوب به معترض و کمیته ناظر دانشگاه ابلاغ کند. ماده 47ـ تصمیم شوراي فرهنگی دانشگاه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض به شوراي مرکزي ناظر اسـت. شـوراي مرکزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت اعتراض رأي خود را صادر و آن را ابلاغ کند. آراي شوراي مرکزي ناظر، قطعی و لازمالاجرا است. بخش هفتم: نحوه ابلاغ، اجرا و تفسیر این دستورالعمل ماده 48ـ نحوه صدور مجوز نشریات دانشگاهی، نظارت بر آنها، رسیدگی به تخلفـات و شـکایات تنهـا براسـاس دسـتورالعمل حاضر خواهد بود. تعیین و تصویب هرگونه شرایط و مقررات مغایر یا محدود کننده علاوه بر مفاد ایـن آئـین نامـه نظیـر صـدور مجوزهاي مشروط یا موقت ممنوع است. ماده 49ـ به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستورالعمل انتشار مییابند مدت هشت ماه از تـاریخ ابـلاغ ایـن دستورالعمل فرصت داده میشود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق کنند. تبصرهـ در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشریه با صلاحدید کمیته ناظر لغو خواهد شد. ماده 50ـ دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 50 ماده و 44 تبصره در تاریخ 12/9/1386 به تصویب شوراهاي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی رسید. طبق ماده 5 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، مصوبه جلسه شماره 540 مـورخ 26/3/1383 شـوراي عـالی انقـلاب فرهنگی، و بنا به مصوبه شوراهاي مرکزي ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانههـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل اجرایی ابلاغ می گردد.

نشریات دانشجویی به کلیه نشریاتی که به صورت اردویی ،گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر ،در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، علمی ،اقتصادی، هنری ،ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان ، تشکل ها یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده  دانشگاهها توزیع میشود .

گفته میشود به صورت عمومی نشریات دانشجو یی که توسط دانشجویان ایجاد می گردد، بامحوریت مسایل سیاسی، اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و مسائل  روز است .

به صورت عمومی نقد دانشجویان در مورد این مطالب در نشریات بیان می شود . اما بیان دیدگاهای افراد خارج از دانشگاه یا مکاتبات فکری متفاوت در این نشریات چندان دور از ذهن نیست . به خصوص این نوع فعالیت ها در ایام مختلف وابسته به مباحث روز مطالب مربوطه را به شکل مداوم پیگیری میکنند .

کمیته نظارت و شورای مرکزی ناظر

مطالب با شیوه نامه نشریات دانشجویی ایران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران کمیته ای به نام کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در حال فعالیت است و منبع صدور مجوز فعالیت نشریات ، و رسیدگی به امور آنهاست .

 

اسامی نشریات  دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان( سال 99)

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام نشریه

رشته

شماره دانشجویی

1

اکبر میرزایی

مبتکران جوان

شیمی دارویی

943011660

2

صدرا محمدی

نشریه شمیم

مدیریت بازرگانی

982218429

3

لیلا غفاری

نشریه نماز

روانشناسی

962105672

3

نفیسه رزاقی

نشریه قلم دانشجو

روانشناسی

962155112

4

محمد صادقی

نشریه فردای روشن

ارشد عمران

950076770

5

مهدی یوسفی

نشریه راحیل

حقوق

972020436

6

مهدی رضایی

نشریه سرو

حقوق

962186355

7

سیده اسماء جعفری

نشریه مروارید

روانشناسی

982217602

8

دانیال شب خیز

نشریه مدیران آینده

مدیریت

952093459

10

طاهره حسین زاده

نشربه کوهواره

ادبیات دکترا

 

11

کمیل محمدی

نشریه عقل سرخ

روان شناسی

952018833