.::. معاونت پژوهشی .::.

رئیس مرکز خدمات

آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان

تاریخ: 1399/05/26 - 22:34


  دکتر علیرضا کاظمی زاده- رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا کاظمی زاده

شماره تماس:024-33421001-7  

آدرس ایمیل:  alirezakazemizadeh@yahoo.com