.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

امور عمومی

نظارت بر حوزه های : نقلیه - خدمات - تلفنخانه - استادسرا و مهمانسرا

تاریخ: 1399/05/28 - 04:10


رئیس امور عمومی و مسئول پاسخگو :     آقای منصور جوزی      شماره تماس : 331142223

وظایف مسئول امور عمومی :

-نظارت بر عملکرد صحیح امور نقیله

-نظارت بر امور جاری تلفنخانه و استادسرا

-نظارت بر عملکرد پیمانمکاران طرف قرارداد با دانشگاه