.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

اداره کارگزینی کارکنان

اداره کارگزینی کارکنان

تاریخ: 1399/05/28 - 01:08


رئیس کارگزینی و مسئول پاسخگو : آقای بهمن نجفلو        شماره تماس :

اهم وظائف اداره کارگزینی کارکنان:

-وضعیت استخدامی

-بررسی حضور و غیاب کارکنان

-اعمال مقررات و مفاد بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی

- اعمال پاداش ضمن خدمت کارکنان

-اعمال کمک هزینه ازدواج

-اعمال کمک هزینه زایمان

-امور مربوطه به بیمه

-مکاتبه با سازمان در خصوص چارت و تشکیلات سازمانی