.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

صندوق رفاه

معرفی صندوق رفاه

تاریخ: 1399/05/28 - 04:44


 

 اعضای صندوق رفاه :

   آقای محسن ایمانی -- مسئول صندوق رفاه دانشجویان

   آقای ابوالفضل جهانشاهی

   خانم کبری احمدی

   خانم سهیلا براتلو

ارائه انواع وام های دانشجویی بشرح ذیل:

الف-  وامهای اعطایی توسط خود دانشگاه

 وام شهریه : دانشجویان مقطع کارشناسی وکاردانی ودکترا به میزان پنجاه درصد شهریه یک ترم  با اقساط بیست ماهه 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بمیزان شصت درصد شهریه یک ترم با اقساط بیست ماهه 

وام ازدواج: برای کلیه مقاطع بمبلغ پانزده میلیون ریال با اقساط بیست ماهه

وام اجاره :دانشجویان مجرد پنج میلیون ریال اقساط دوازده ماهه

                دانشجویان متاهل هفت میلیون ریال اقساط دوازده ماهه

نحوه ثبت نام وام های فوق : اخذ فرم های مربوطه از طریق صندوق رفاه وتکمیل فرم به همراه مدارک مربوطه وتحویل به صندوق رفاه  

ب- وامهای اعطایی از طریق سامانه ساجد

دانشجویان مقطع کاردانی وکارشناسی تا سقف (75 میلیون ریال مهرورسالت)(100میلیون ریال ملی)با اقساط 36 ماهه

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف (100میلیون ریال مهر ورسالت )(200میلیون ریال ملی)با اقساط 36 ماهه

دانشجویان مقطع دکترا تا سقف (200میلیون ریال مهر ورسالت )(400میلیون ریال ملی) با اقساط 36 ماهه      

کلیه مراحل وام ازطریق ثبت نام دانشجودرسامانه ساجد ثبت وپیگیری می شود.

    (Swf.ir)ج- وامهای اعطایی از طریق سایت وزارت علوم

دانشجویان مقطع کارشناسی وکاردانی هر ترم 7500000 ریال با اقساط شصت ماهه بعد از فارغ التحصیلی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هر ترم 15000000ریال با اقساط شصت ماهه

دانشجویان مقطع دکتری 30000000ریال با اقساط شصت ماهه

(Swf.ir)وام از طریق سایت وزارت علوم قابل ثبت نام ،اخذ وپیگیری می باشد.

د- تقسیط شهریه دانشجویان بصورت :

تقسیط بدون چک

تقسیط با چک 

شماره تماس صندوق رفاه 33114275 -024