.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

هیات علمی میکروبیولوژی و زیست شناسی

.

تاریخ: 1399/05/28 - 04:55


تصویر  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی لینک صفحه اینترنتی
مهدی رهنما دانشیار   فیزیولوژی جانوری دکتری تخصصی صفحه شخصی
  شهرزاد نصیری سمنانی استادیار دکتری زیست شناسی گیاهی دکتری تخصصی صفحه شخصی
مجتبی محمدی رکن آبادی استادیار  قارچ شناسی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  آرش اسدی راد استادیار میکروبیولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  مجتبی صلوتی استاد تمام فیزیک پزشکی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  رسول شکری مربی  میکروبیولوژی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  پرستو رحیمی مربی بیولوژی دریا دکتری تخصصی صفحه شخصی
  رضا شاپوری استادیار باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی صفحه شخصی
نادر کاظمی استادیار  فیزیولوژی گیاهی دکتری تخصصی صفحه شخصی
معصومه اصل روستا استادیار  فیزیولوژی جانوری دکتری تخصصی صفحه شخصی
زینب صحرائیان استادیار بیولوژی تکوین دکتری تخصصی صفحه شخصی
رحیم امینی راستابی استادیار بیوشیمی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  زهرا دیلمی استادیار بیولوژی سلولی دکتری تخصصی صفحه شخصی
  سینا میرزا احمدی استادیار  ژنتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
ساناز مهمازی استادیار ژنتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
  گلناز اسعدی تهرانی استادیار ژنتیک دکتری تخصصی صفحه شخصی
محسن کلانتری استادیاری بیولوژی سلولی و مولکولی دانشجوی دکتری تخصصی صفحه شخصی

 

 [ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده ]