.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم مهندسی پزشکی و برق

.

تاریخ: 1399/06/01 - 02:51


 

کاردانی برق   |     کارشناسی ارشد و دکتری برق   |    کارشناسی برق    |      کارشناسی مهندسی پزشکی

 

------------------------------------------------------------------------------

    کاردانی برق  

    چارت و ترم بندی  

 

چارت و ترم بندی کاردانی پیوسته برق قدرت       

سرفصل کاردانی پیوسته برق قدرت

 

    فرم کارآموزی  

فرم اعلام نمره کارآموزی 

معرفی نامه کارآموزی

 

------------------------------------------------------------------------------

   کارشناسی ارشد و دکتری برق  

       چارت و ترم بندی      

چارت ارشد برق - الکترونیک قدرت و ماشین

چارت ارشد برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی

چارت ارشد برق - سیستمهای الکترونیک ديجيتال

چارت ارشد برق - سیستمهای قدرت

چارت ارشد برق قدرت - ورودی 92 و قبل آن

چارت ارشد برق قدرت - ورودی 93 و 94

چارت دکتری برق قدرت - 95 به بعد

چارت دکتری برق قدرت - قبل 95

سرفصل ارشد و دکتری برق 

 

 

        چارت مکاترونیک    

 

چارت و سرفصل مکاترونیک

 

      فرم انتخاب استاد راهنما  

 

 

------------------------------------------------------------------------------

   کارشناسی برق  

        چارت و ترم بندی   

چارت و ترم بندی کارشناسی پیوسته برق - ورودی 95 و به بعد

چارت و ترم بندی کارشناسی پیوسته برق قدرت - ورودی 94 و قبل آن

چارت و ترم بندی کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

سرفصل کارشناسی پیوسته برق - ورودی 95 و به بعد

سرفصل کارشناسی پیوسته برق قدرت - ورودی 94 و قبل آن

سرفصل کارشناسی ناپیوسته قدرت

 

        فرم پروژه    

 

دریافت فرم اعلام نمره پروژه

 

 

       فرم کارآموزی  

معرفی نامه کارآموزی 

فرم اعلام نمره کارآموزی - چهار نسخه تهیه گردد

 

------------------------------------------------------------------------------

   کارشناسی مهندسی پزشکی  

        چارت و ترم بندی   

ورودی 94  | دریافت تـرم بنـدی بیوالکتریک ورودی 94  | دریافت  چارت بیوالکتریک ورودی 94

ورودی 95  |  دریافت تـرم بنـدی مهندسی پزشکی - بيومکانيک 95 | دریافت تـرم بنـدی مهندسی پزشکی - بيومواد 95  | دریافت تـرم بنـدی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک 95  | دریافت چارت مهندسی پزشکی ورودی 95

ورودی 96 و به بعد | دریافت تـرم بنـدی مهندسی پزشکی - بيوالکتريک 96 و به بعد | دریافت تـرم بنـدی مهندسی پزشکی - بيومکانيک 96 و به بعد | دریافت تـرم بنـدی مهندسی پزشکی - بيومواد 96 و به بعد  | دریافت چارت مهندسی پزشکی ورودی 96 و به بعد

 

 

       فرم انتخاب گرایش   

 

دریافت فرم انتخاب گرایش مهندسی پزشکی

 

        فرم پروژه   

 

دریافت فرم اعلام نمره پروژه مهندسی پزشکی - چهار نسخه تهیه گردد

دریافت فرم تعيين عنوان پروژه مهندسی پزشکی

دریافت فرمت نگارش پروژه کارشناسی

 

 

        فرم کارآموزی و کارورزی    

دریافت فرم اعلام نمره کارآموزی ورودی 94 

دریافت فرم اعلام نمره کارورزی ورودی 95 و به بعد

دریافت فرم تعيين عنوان پروژه مهندسی پزشکی

دریافت معرفی نامه کارآموزی برای ورودی 94

دیافت معرفی نامه کارورزی برای ورودی 95

دریافت معرفی نامه کارورزی برای ورودی 96 و به بعد

 

{ بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }