.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و هنر

شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و هنر

تاریخ: 1399/06/01 - 19:28


شورای پژوهش دانشکده

  1. دکتر اصغر پرتوی 
  2. دکتر سيد حسين موسوي
  3. دکتر هادی نعیمی
  4. دكتر علي محمدي 

  5. دکتر هما درودی                                                                                  
  6. دكتر قمر كياني                                     
  7. آقای مهندس بهرام نجفی
  8. آقاي احمد اشرفي