.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و هنر

شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و هنر

تاریخ: 1399/06/01 - 02:41


شورای پژوهش دانشکده

  1. دکتر اصغر پرتوی 
  2. دکتر کریم شاکر
  3. دکتر هادی نعیمی
  4. دکتر هما درودی                                                                                  
  5. آقای مرتضی اسکندری                                                                            
  6. آقای مهندس بهرام نجفی