.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

مدیر گروه ارشد خاک و پی

مدیر گروه ارشد خاک و پی

تاریخ: 1392/09/20 - 20:37


مدیر گروه ارشد عمران-خاک وپی

 

مدیر گروه: دکتر حمید شعبانزاده

مدرک تحصیلی: دکتری

 

صفحه شخصی دکتر حمید شعبانزاده در وبسایت دانشگاه : http://www.iauz.ac.ir/faculties/15941

 

[بازگشت به صفحه دانشکده]