.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

مدیر گروه ارشد خاک و پی

مدیر گروه ارشد خاک و پی

تاریخ: 1392/09/20 - 01:55


مدیر گروه ارشد عمران-خاک وپی

 

مدیر گروه: دکتر حمید شعبانزاده

مدرک تحصیلی: دکتری