.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

شورای فرهنگی

شورای فرهنگی

تاریخ: 1399/06/01 - 04:08


 

به منظور اجرای مصوبه های جلسات ۵۳۱ مورخ ۹/۱۰/۸۲ و ۷۳۵ مورخ ۲۵/۴/۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سیاست های ارتقای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و سند دانشگاه اسلامی، براساس این آئین نامه «شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها» تشکیل می شود.

وظایف شورای  فرهنگی دانشگاه:

-هماهنگی، هم افزایی، انسجام بخشی دستگاه های عضو و سایر نهادهای دست اندرکار در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
-برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه سند دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها.
-تعیین سازوکار مناسب برای هماهنگی فرهنگی و اجتماعی در سطح دستگاه ها و سایر نهادهای مرتبط در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

- پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و اجرا و پيگيري دستورالعمل هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در مراكز آموزشي؛-

برنامه ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويتها و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي

 -برنامه ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي با توجه به اولويتهاي مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همكاري معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛

برنامه ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي؛

-تصويب و اعطاي مجوز به برنامه هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي سالانه، نيمسال و يا فصلي؛

- . تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان؛

آسيب شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي و دانشجويان، تدوين گزارشهاي دوره اي تحليلي از فعاليتها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت براساس شناخت تهديدها و فرصتها

-نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار

 ارائه گزارش كامل برنـامه ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛

همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد جهت ساماندهي و بهره مندي از توان موجود.

 

 

 

-نحوه برگزاری جلسات شورا

شورای مرکزی جلسات خود را به صورت دو ماه یک بار و شوراهای استانی جلسات خود را هر ماه یک بار برگزار می کنند. جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات جلسات با رای اکثریت حاضر، معتبر است.که دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان به اهمیت دادن به مسائل فرهنگی هر دو هفته 1 بار با حضور اعضاء تشکیل می گردد.

 


ـ ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:

 رییس واحد دانشگاهی بعنوان رئیس شورا
 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد؛
 معاون فرهنگی و دانشجویی اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛

مدیر فرهنگی و اجتماعی به عنوان عضو شورا
 معاون آموزشی عضو شورا؛
 مسئول بسیج اساتید عضو شورا؛
 دبیر مرکز هم اندیشی اساتید عضو شورا؛
 یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس واحد؛
 نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیات نظارت بر تشکل‌ها است)؛
 مسئول بسیج دانشجویی عضو شورا
 نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق رای در جلسه مربوطه)

ـ حضور سایر صاحبنظران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی، بدون حق رای و با صلاحدید رئیس جلسه حسب مورد بلامانع است.