.::. معاونت دانشجویی وفرهنگی .::.

کانون ها

کانون ها

تاریخ: 1399/06/01 - 04:22


کانون های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان:متشکل از 18 کانون

1-1- امور فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان: مجموعه فعاليتهايي كه توسط دانشجويان و در محيط دانشگاهي در هر يك از زمينه‌هاي فرهنگي ( نظير قرآن و نهج‌البلاغه، مطالعات فرهنگي، پژوهش‌هاي فرهنگي، گفتگوي تمدن‌ها و...)، هنري ( نظير فيلم، عكس، تئاتر، هنرهاي تجسمي، موسيقي، صنايع دستي و ...) و اجتماعي ( نظير امداد، مبارزه با اعتياد، حفاظت از محيط زيست و ...) انجام مي‌گيرد.

تبصره 1:

فعاليتهاي سياسي، صنفي و علمي از شمول اين دستورالعمل خارج و مشمول آئين‌نامه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين‌نامه شوراي صنفي و آئين‌نامه انجمن‌هاي علمي مي‌باشند.

2-1- كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان : نهادهايي مستقل و دانشجويي كه با هماهنگي معاونت دانشجويي و فرهنگي و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه و بر طبق اين دستورالعمل در امور مرتبط با موضوع كانون فعاليت مي‌نمايد.

تبصره 2:

كانون‌هاي مرتبط به ساير نهادها و تشكل‌هاي موجود در دانشگاه از شمول اين دستورالعمل خارج مي‌باشند و پشتيباني اين كانون‌ها                                                                                     

بر عهده نهاد و تشكل مربوط مي‌باشد.

 

اهداف کانون:

                 کانون نهادی است متشکل از دانشجویان که مطابق اساسنامه و در چارچوپ آئین نامه کانون های فرهنگی ،هنری و اجتماعی زیر نظر معاونت فرهنگی مرکز فعالیت میکند.فعالیت کانون به گونهای خواهد بود که اصل ولایت فقیه ،حاکمیت ملی و آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را تحکیم خواهد کرد.فعالیت کانون به گونهای خواهد بود که نتیجه آن تقویت ارزشهای فرهنگی و اجتماعی اسلامی –ایرانی در دانشگاه باشد.فعالیت کانون به گونه ای خواهد بود که با وظایف سایر نهادها ،شوراها،انجمن ها ،تشکل ها و نشریات سیاسی دانشجویی و هیأت علمی دانشگاه تزاحم نداشته باشد.فعالین کانون به گونه ای خواهد بود که اصل و مقررات دانشگاه را رعایت نموده .

هدف از تشکیل کانون های دانشجویی تولید علم،باروری فرهنگی و ایجاد عرصه مناسب برای فعالیت های دانشجویی فرهنگی و اجتماعی است با توجه به این که حوزه فرهنگی حوزه ای راهبردی است،باید در برنامه های فرهنگی ،فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیز لحاظ شود.

ساماندهي و نهادينه كردن فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي، پيش شرط ‹‹ توسعه فرهنگي ›› و از لوازم و مقدمات ضروري آن است. اهتمام به شكل‌گيري و تقويت ‹‹ كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي ›› در دانشگاهها، از عمده‌ترين راه كارهايي است كه به اين مهم، جامه عمل مي‌پوشاند.

كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به عنوان يكي از شاخص‌ترين نمادهاي مشاركت دانشجويي، در تحقق امر ‹‹ توسعه فرهنگي ›› داراي نقش بزرگ و غير قابل انكار بوده و بستر مناسبي براي به فعالیت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگي فرهنگي فراهم مي‌نمايد و از همين رو همواره مركز توجه قشر فرهيخته دانشجو مي‌باشند.

دستورالعمل نحوه تشكيل كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی نيز دقيقا" از همين منظر و با توجه به اين ضرورت تهيه و تدوين مي‌گردد.

1- اهداف

1-2- ايجاد بستر مناسب جهت شناسايي، رشد و شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي دانشجويان در زمينه امور فرهنگي، هنري و اجتماعي.

2-2- ارتقاء ميزان مشاركت و همكاري دانشجويان در سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي‌هنري و اجتماعي در سطح دانشگاه .

3-2- نهادينه‌سازي فعاليت‌ها و ارتقاء جايگاه قانوني كانون‌ها.

4-2- تقويت نهادهاي مدني حد واسط

5-2- تلاش در جهت وحدت ملي و ارتقاء ارزش‌هاي ديني در دانشگاهها.

6-2- ارتقاء آگاهي و توانمندي‌هاي دانشجويان در امور فرهنگي، هنري و اجتماعي.

ماده 2- ساختار

1-2- مجمع عمومي كانون: مشتمل بر كليه اعضاي رسمي كانون مي‌باشد كه واجد شرايط عضويت به شرح زير مي‌باشند.

الف: نداشتن حكم تخلف در كميته انضباطي دانشگاه.

ب: نداشتن بيش از يك ترم مشروطي در طول دوران تحصيل

ج: تعهد به رعايت اين دستورالعمل و اساسنامه هر يك از كانون‌ها.

د: دانشجوي دانشگاه باشد.

تبصره 1: تعداد اعضاي رسمي كانون مي‌بايست حداقل 15 نفر باشد.

تبصره 2: در صورت ضرورت و با تشخيص شوراي فرهنگي دانشگاه، كانون با تعداد كمتر ( 10 نفر )، قابل تشكيل است.

2-3- شوراي كانون: شورايي متشكل از 5 نفر از اعضاي كانون كه با راي مستقيم اعضاي مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌گردند و وظيفه تدوين اساسنامه كانون و برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي كانون را بر عهده دارد.

3-3- دبير كانون: از بين اعضاي شوراي مركزي كانون و با انتخاب ايشان و تائيد معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه براي مدت يك سال تعيين مي‌گردد و وظيفه هماهنگي فعاليت‌هاي كانون را بر عهده دارد.

تبصره 3: دبير كانون نمي‌بايست دانشجوي ترم آخر دوران تحصيلي باشد هنچنين هر دانشجو فقط مي‌تواند دبير يكي از كانون‌هاي دانشگاه باشد.

ماده 4- شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي كانون‌ها

1-4- تعريف: اين شورا جهت برنامه‌ريزي و هماهنگي برنامه‌هاي كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به رياست معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه با شركت دبيران كانون‌ها، مدير امور فرهنگي و يك نفر كارشناس فرهنگي به انتخاب معاون دانشجويي، فرهنگي تشكيل مي‌گردد.

2-4- برنامه‌هايي كه كانون‌هاي دانشجويي در دانشگاه اجرا مي‌نمايند بايستي به تصويب اين شورا رسيده باشد.

تبصره : در صورت ضرورت و صلاحديد معاون دانشجويي، فرهنگي موارد مصوب در شوراي مذكور، قابل طرح و تصويب در شوراي فرهنگي دانشگاه مي‌باشد.

ماده 5- نحوه تشكيل و مقررات كلي

1-5- حداقل 5 نفر از دانشجويان علاقمند به فعاليت فرهنگي، هنري و اجتماعي مي‌توانند به عنوان هيات موسس، تقاضانامه خود را مبني بر تشكيل كانون در آن زمينه به معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه ارائه نمايند. معاونت دانشجويي، فرهنگي ظرف مدت يك هفته تقاضانامه و اساسنامه كانون را بررسي نموده و جهت تصويب به شوراي فرهنگي دانشگاه ارسال مي‌نمايد. اساسنامه كانون واهداف تشكيل آن بايستي پيوست تقاضانامه باشد.

تبصره1: در ساختار پيشنهادي، در اساسنامه كانون، بايد مجمع عمومي كانون، شوراي مركزي كانون( منخب مجمع عمومي كانون ) و دبير كانون ( منتخب شوراي كانون ) منطبق با مفاد اين دستورالعمل پيش بيني شود.

2-5- شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف دو هفته نسبت به بررسي تقاضانامه اقدام و نظر كتبي خود را اعلام مي‌نمايد.

3-5- شوراي فرهنگي دانشگا نمي‌تواند تشكيل و فعاليت كانون فرهنگي، هنري و اجتماهي خاصي را بدون استناد به قوانين و مقررات موضوعه كشور و اين دستورالعمل غير مجاز اعلام كند.

4-5- در صورتي كه متقاضيان نسبت به نظر شوراي فرهنگي دانشگاه معترض باشند، مي‌توانند ظرف 10 روز پس از دريافت ابلاغ كتبي شوراي فرهنگي دانشگاه اعتراض خود را به شوراي فرهنگي وزارت تسليم نمايند. راي شوراي فرهنگي وزارت در اين خصوص قطعي است.

تبصره 2: شوراي فرهنگي وزارت حداكثر ظرف مدت 20 روز موضوع را بررسي نموده و نظر كتبي خود را اعلام مي‌دارد.

5-5- پس از اعلام موافقت شوراي فرهنگي دانشگاه با تشكيل كانون، موسسين آن مي‌توانند با صدور اعلاميه، اقدام به عضوگيري در سطح دانشگاه نمايند و ظرف 2 ماه

  فهرست اعضاي خود و گزارش اولين مجمع عمومي را بانضمام اسامي اعضاء شوراي كانون و دبير منتخب به معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه تحويل نمايند.

6-5- كانون‌ها موظف به رعايت قوانين عمومي كشور و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگي دانشگاه بوده، و در صورت تخطي مطابق قوانين مربوطه با متخلفين رفتار خواهد شد.

تبصره 3: در صورت اعتراض دانشجويان به عملكرد كانون‌ها، شوراي فرهنگي دانشگاه مرجع رسيدگي و اخذ تصميم مي‌باشد.

ماده 6- بودجه اعتبارات:

1-6- بودجه اعتبارات مورد نياز كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي مشمول اين دستورالعمل، بر حسب مقدورات، از محل اعتبارات فرهنگي دانشگاه تامين مي‌گردد و معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه مي‌تواند در صورت امكان از ساير كمك‌ها در اين خصوص نيز بهره‌مند گردد.

ماده 7- كانونهاي موجود:

1-7- كانونهايي كه قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه در دانشگاهها فعال بوده‌اند موظفند ظرف 6 ماه وضعيت خود را با مفاد اين دستورالعمل تطبيق دهند.

اين دستورالعمل در 7 ماده و 21 بند و 9 تبصره تدوين و در مورخ 25/8/1380 به تصويب نهايي رسيده و به صورت آزمايشي و به مدت يك سال براي اجرا به دانشگاهها ابلاغ گرديد.

 

مدارک لازم برای تأسیس کانون جدید

-کپی شناسنامه

-کپی کارت ملی

-پرینت درسی

-فرم تأسیس کانون

دانشجویان عزیز با داشتن مدارک فوق به کارشناس مسئول فرهنگی سرکار خانم سیده کبری حسینی مراجعه نموده.

آدرس اداره فرهنگی :زنجان-اراضه پایین کوه –دانشگاه آزاد اسلامی زنجان –ضلع غربی مسجد فاطمه الزهرا (س)طبقه دوم –اداره فرهنگی و اجتماعی

اسامی دبیران کانون ها

 

ردیف

نام کانون

 

دبیر کانون

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

ترم

اهداف

1

شمیم بصیرت

فعال

صدرا محمدی

930663734

کارشناسی مدیریت

2

برگزاری دورهای کرسی آزاد اندیشی و مناظرات دانشجوئی و اساتید مرتبط با مسائل روز جامعه و اهداء جوایز به گروه ها تیم های برتر

 

2

عقل سرخ(آئین بالندگی)

فعال

زهرا فیضی

952018833

کارشناسی روانشناسی

در حال تحصیل ترم 8

کمک به مشاوره در خصوص مشاوره تحصیلی ، خانواده ،اعتیاد ، ازدواج وغیره  باتشکیل جلسات آموزشی ، فرهنگی و چاپ نشریات توسط دانشکده علوم انسانی

3

کانون هنری زمستان

 فعال

محمد خان محمدی

952209007

کارشناسی حقوق

در حال تحصیل ترم 8

مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی –تفریحی دانشجویان اردوهای تشکیلاتی ،تفریحی با معاونت فرهنگی دانشگاه و ارگانهای اجرایی استان زنجان

 

4

کانون خیریه مهر

فعال

محمد اسدنژاد

اشکان بهرامی

952209611

943149631

کارشناسی حسابداری

کارشناسی مهندسی برق

در حال تحصیل ترم 8

هدف کمک به بیماران سرطان و آگاهی دادن برای جلوگیری از ابتلا به بیماری سرطان، انتشار بروشور ، و مشارکت در برنامه های فرهنگی –اجتماعی انجمن خیریه مهرانه حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان

 

5

کانون شعر و ادبیات کوهواره (ادبی منزوی)

فعال

طاهره حسین زاده

930540593

دکتری زبان و ادبیات فارسی

در حال تحصیل تمدید پایان نامه

این کانون بر محور وحدت رویه و در حوزه ی (یادگیری یاددهی) در جهت اعتلای علمی و ادبی فرهنگ و هنر برای نیل به  نیل به زندگانیِ "هرروزبهترازدیروزِ"  جوامع ِ بشری استواراست وبه نیت ِمعرفی شاعران وعلمای زنجان درعین حال ایران وجهان وارائه یبهترین آثار ایشان انشاءالله خدمت وتلاشی هرچندکم بضاعت اما رضایتِ حق طلب دارد. ۲-  بررسی ادبیات کلاسیک ونو درایران و‌جهان وپیامها و رویکردهای آن دربخش شعر و داستان و ...

  • آسیب شناسیِ فرهنگ وادب ایران وجهان درحوزههای مختلف 4- چگونه نوشتن وچگونه خواندن وارتقای کلام ومعانی وبیان درقالب فصاحت وبلاغتِ معرفت پیشگان بااستفاده ازآیات وروایات ومآثر ایشان5–نقد شعرو متن باتوجه به مکاتب ادبی6- برگزاری جشنوارههای علمی فرهنگی شعروادبیات درسطح دانشگاهی و بین دانشگاهی که امیدوارم به مدد یکایک استادان و فرهیختگان بزرگوارتحقق یابد .

 

6

کانون سلامت

فعال

حمید نظری

 

-

 

کارشناسی پرستاری

 

در حال تحصیل

 

برگزاری دورهای تست و غربالگری فشار خون دیابت و... دانشجویان ، اساتیدو کارکنان  با مشارکت دانشکده پرستاری و مامائی و ارائه گزارش به سازمان بهداشت و درمان استان زنجان

7

کانون فیلم شهید آوینی

فعال

نفیسه رزاقی

962155112

کارشناسی روانشناسی

در حال تحصیل ترم 8

اکران فیلم شهدا با دفاع مقدس و انتشار تصاویر و نشریات مرتبط با ایثار و شهادت در برنامه های فرهنگی مرتبط با حوزه دفاع مقدس

8

کانون مدیران جوان

فعال

بنیامین سعیدی

ورودی 96

کارشناسی مدیریت بازرگانی

در حال تحصیل

ترم 8

کانون علمی و فرهنگی مدیران جوان به منظور حمایت و تقویت روحیه و بنیه علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی و کارگروهی تاسیس گردیده

9

کانون جمعیت دانشجویی امام حسن(ع)

فعال

محمدمهدی خدادادی

962120780

کارشناسی عمران

در حال تحصیل

ترم 8

جمعیت دانشجویی امام حسن(ع) در ابتدای سال  97 به همت جمعی ازدانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای زنجان تأسیس شد.

هدف کلی، محرومیت زدایی و توانمندسازی خانواده های مستضعف علی الخصوص ساکنین حواشی شهر می باشد. هم اکنون محلهای ازمناطق شهرتحت پوشش است و جمعیت در مکانی باعنوان خانه مهر فعالیت مینمایدکه فعالیت خودرا با کار باکودک به عنوان دروازه ورود به مشکلات خانوادهها آغاز نموده است.

10

کانون هفتاز

فعال

آقای امیر حسین مقدم

982125335

کارشناسی حقوق

در حال تحصیل ترم 2

هدف این کانون مشارکت در اکران فیلم های سینما ی بلند و کوتاه،تله فیلم و استفاده از پتانسیل های دانشگاه نسبت به  استعدا یابی دانشجویان فعال در حوزه تئاتر می باشدو همچنین بالا بردن سطح فرهنگی در محیط دانشگاه ،گسترش حیطه ارتباط و تبادل فرهنگی –هنری میان دانشجویان،بالا بردن سطح علاقه و آشنایی دانشجویان با سینما

11

کانون ستاد علمی نماز(جرعه نور)

فعال

لیلا غفاری

962155112

کارشناسی روانشناسی

در حال تحصیل ترم 8

انتشار نشریات و مشارکت در دوره ها ی آموزشی مرتبط با نماز و احکام با مشارکت ستاد اقامه نماز استان زنجان

12

کانون حسابداران مطالبه گر

 

 سمینه آل یاسین

98

کارشناسی مدیریت         بازر گانی

در حال تحصیل

هدف برگزاری دورهای آموزش مقدماتی بورس و همچنین آموزش مرتبط با قوانین و اصول به روز حسابداری از طریق کانال تلگرامی ،برگزاری دوره های پیشرفته بورس برای دانشجویان رشته حسابداری

 

13

کانون هلال احمر

فعال

حمید علیپور

962107371

کارشناسی میکروبیولوژی

در حال تحصیل ترم 6

برگزاری دورهای امداد و نجات برای دانشجویان ، اساتید وکارکنان و همچنین بر پای ایستگاه های جمع آوری کمک به سیل زدگان ، زلزله زدگان و دیگر بلایای طبیعی.و مشارکت مستقیم سازمان هلال احمر استان زنجان

14

کانون مهدویت

فعال

آقای موسوی

09198445855

 

 

ترویج فرهنگ مهدویت در بین دانشجویان و دانشگاهیان

15

کانون معرفت رضوی

فعال

خدیچه اسمعیلی

970216130

کارشناسی ارشد روانشناسی

در حال تحصیل ترم 4

ایجاد آگاه سازی دانشجویان به ائمه

16

کانون عطر عفاف

فعال

اسماء جعفری

982217602

روان شناسی -کارشناسی

در حال تحصیل

نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب و حفظ شأن محیط علمی دانشگاه

17

کانون تمدن فرهنگ اسلامی

فعال

زهرا عروجی

972227928

کارشناسی حقوق

در حال تحصیل ترم 4

آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ارتقاء آگاهی های دانشجویان نسبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویت بخش و ترویج سبک زندگی ایرانی -اسلامی

18

کانون هنری گندم

فعال

محمدباقر بیگلوی

98

کارشناسی حقوق

در حال تحصیل

توان مندی و تقویت ظرفیت ها دانشجویی در قالب فیلم و تئاتر و استعدادیابی دانشجویان در زمینه تئاتر و فیلم

 

ساختار کانون ها دانشجویی                                                                                                                                                                                                                                           

 مطابق آیین نامه ابلاغی کانون ها در سال ۱۳۸۸ هر کانون دارای شورای عمومی است که حداقل باید ۱۵ نفر در آن عضو باشد. اعضای شورای عمومی هر کانون هر سال ۵ تا ۹ نفر را به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌کنند. شورای مرکزی رکن اساسی تصمیم گیری در هر کانون است که مصوبات در صحن شورای مرکزی تصویب و جهت تأیید به شورای عمومی تقدیم می‌شود. هر سال شورای مرکزی انتخابی موظف یک نفر از میانشان را به عنوان دبیر انتخاب کنند. دبیر مسئولیت رسمی     کلیه موارد حقوقی و اجرایی کانون را بر عهده دارد.

هر ساله دبیران کانون های هر دانشگاه که بیش از سه کانون دارد، جمع می شوند و دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها را انتخاب می کنند. دبیر شورای هماهنگی  مسئولیت حقوقی امور کانون ها در سطح کل دانشگاه را دارد و شورای هماهنگی بالاترین رکن تصمیم گیری امور کلان کانون‌های هر دانشگاه است  در دانشگاه هایی مانند دانشگاه تهران که در هر پردیس یا دانشکده تعداد قابل توجهی کانون وجود دارد، برای هر دانشکده نیز دبیر تعیین می شود.