.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت

تاریخ: 1390/02/15 - 05:30


معرفی گروه مدیریت بازرگانی و اقتصاد

 

مدیر گروه 

 

خانم دکتر هما درودی

 

صفحه شخصی

 

اعضای هیات علمی گروه مديريت و اقتصاد 

نام و نام خانوادگی 

مدرک تحصیلی

درجه علمی 

ايميل 

شماره تماس

تصوير

صفحه شخصی 

هما درودی

دکتری مدیریت رسانه

دانشیار

Homa_doroudi@yahoo.com

Homa.doroudi@iauz.ic.ir

33114374

صفحه ی شخصی

فیروزه حاج علی اکبری

دکتری مدیریت بازرگانی بازاریابی گرایش تجارت الکترونیک استادیار

Fhajialiakbari@iauz.ic.ir

firouzehajialiakbari@gmail.com

۰۹۱۲۳۴۲۱۳۱۱

صفحه ی شخصی

ابوالفضل مقدم

دکتری مدیریت  منابع انسانی استادیار msm8879@gmail.com

09122426535

 

ارشد فرهمندیان

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

مربي afarahmandian110@gmail.com

09121410956

 

فرشته لطفی زاده 

دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی

استادیار Lotfizadeh1981@gmail.com

09215134196

 

نبی اله محمدی

دکتری مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی

استادیار Mohammadi_Managment@yahoo.com

09122412062

 

عباس قنبری

مدیریت بازرگانی

مربي abbas.ghanbari@iauz.ac.ir

09121412133

 

هادی رضوی

دکتری- کارآفرینی

مربي hadi.razavi@iauz.ac.ir

09020120722

 

یداله رجایی

دکتری اقتصاد

دانشيار dr. yadollah.rajaei @gmail.com

09121504726

 

محمد دالمنپور

دکتری اقتصاد

استادیار

m.dalmanpour@iauz.ac.ir

dalmanpour@gmail.com

09124413947

 

اشکان رحیم زاده

دکتری اقتصاد استادیار Ashkan_rahimzadeh@yahoo.com

09120831980

09195896990
 

 

           
 

 

 

 

دکتری

چارت دکتری رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی


 

کارشناسی ارشد

چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تمامی گرایشها


چارت کارشناسی ارشد مدریت صنعتی - تمامی گرایشها


چارت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی