.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه مدیریت

گروه مدیریت

تاریخ: 1390/02/15 - 00:25


معرفی گروه مدیریت بازرگانی

مدیر گروه 

خانم دکتر هما درودی

 

صفحه شخصی

 

اعضای هیات علمی 

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
هما درودی دانشیار     صفحه ی شخصی
  فیروزه حاج علی اکبری       صفحه ی شخصی
  ابوالفضل مقدم        
  ارشد فرهمندیان        
  فرشته لطفی زاده         
  نبی اله محمدی        
  عباس قنبری        
  هادی رضوی        
  یداله رجایی        
  محمد دالمنپور        
  احمد نقیلو        
  حسین محمدی        
  اشکان رحیم زاده        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری

چارت دکتری رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی


 

کارشناسی ارشد

چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تمامی گرایشها


چارت کارشناسی ارشد مدریت صنعتی - تمامی گرایشها


چارت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی