.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم معماری و شهرسازی

.

تاریخ: 1399/06/04 - 04:08


 

    چارت ها و فرم های رشته مهندسی معماری و شهرسازی    

 

   چارت و ترم بندی   

چارت ترمی ارشد انرژی معماری

چارت ارشد گروه معماری - ورودی 96

 

 

   چارت و ترم بندی   

ارشدبرنامه ریزی 95 به بعد

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری1

چارت ارشد گروه معماری

كارشناسي ارشد-برنامه ريزي شهري-بازنگري شده

 

 

   چارت و ترم بندی   

ارشد ترم ماقبل معماری97

ارشد معماری مابعد97

تشریحی چارت ارشد گروه معماری

چارت ارشد گروه معماری

 

 

   چارت و ترم بندی   

ارشد مدیرت پروزه وساخت

چارت ارشد گروه معماری

 

 

   چارت و ترم بندی   

چارت ترمی کارشناسی نا پیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری چارت تشریحی

 

 

   چارت و ترم بندی   

تمامی رشته های وابسته چارت دروس کارشناسی  جدید و قدیم

دکترای معماری ترمی

دکترای معماری

   چارت و ترم بندی   

ارشد طراحی شهری

تمامی رشته های وابسته چارت دروس کارشناسی  جدید و قدیم

چارت ارشد گروه معماری

 

 

   چارت و ترم بندی   

چارت ترمی کارشناسی پیوسته 2معماری مابعد 97

سرفصل تشریحی دروس کارشناسی معماری مابعد97

 

سرفصل تشریحی دروس کارشناسی معماری مرادی

ما قبل 97 کارشناسی پیوسته نهایی ترمی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }