.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم هنر و گرافیک

.

تاریخ: 1399/06/04 - 04:12


    چارت و فرم رشته هنر و گرافیک   

    چارت و فرم کارشناسی    

کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری (گرافیک)

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری (گرافیک)

کارشناسی طراحی لباس

کارشناسی نقاشی

هنرهای تجسمی گرایش نقاشی (ورودی 94)

دریافت فایل برنامه درسی کارشناسی ارتباط تصویر

دریافت فایل برنامه درسی کارشناسی نقاشی

   سرفصل کارشناسی    

دریافت فایل طراحی لباس

 

 

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }