.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم عمران

.

تاریخ: 1399/06/04 - 03:05


 

 

چارت و فرم گروه مهندسی عمران

 

    چارت و ترم بندی کارشناسی

کارشناسی پیوسته عمران

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران - ویژه ورودی 93

 

    چارت و ترم بندی کارشناسی ارشد   

کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران - سازه

کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران - آب و سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

 

   چارت و ترم بندی دکتری  

دکتری تخصصی عمران - مهندسی ژئوتکنیک

 

 

 

 

 

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }