.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم مکانیک

.

تاریخ: 1399/06/04 - 01:33


     چارت ها و فرم ها مهندسی مکانیک   

 

    چارت و ترم بندی     

كارداني پیوسته مکانیک - مكانيك خودرو

 

    چارت و ترم بندی     

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

کارشناسی ناپیوسته مکانیک - تكنولوژي خودرو

 

 

 

 

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }