.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم میکروبیولوژی و زیست شناسی

.

تاریخ: 1399/06/04 - 02:35


   زیست شناسی    

    چارت و ترم بندی ژنتیک  

کارشناسی ژنتیک  سال 95 و به قبل کد رشته 199

ارشد ژنتیک 95 به بعد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    چارت و ترم بندی زیست فناوری  

چارت کارشناسی زیست فناوری 95 به قبل کد 450

چارت کارشناسی زیست فناوری 96 به بعد کد381

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
    چارت و ترم بندی  فیزیولوژی
 
کارشناسی ارشد فیزیولوژی

دکتری فیزیولوژی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    چارت و ترم بندی زیست سلولی و مولکولی  

کارشناسی زیست سلولی و مولکولی 96 و بعد

 


   میکروبیولوژی    

    چارت و ترم بندی  زیست فناوری میکربی
 
کارشناسی ارشد زیست فناوری میکربی
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    چارت و ترم بندی میکروبیولوژی  

 
کارشناسی میکروبیولوژی 95و به قبل کد رشته 111
 
کارشناسی میکروبیولوژی 96 و به بعد کد رشته 236
 
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی 97کد رشته 423- ترم بندی
 
مقطع دکتـری کد 362 میکروبیولوژی ورودی 96 و به بعد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    چارت و ترم بندی کارشناسی ارشد 

مقطع کارشناسی ارشد کد رشته 155ورودی 95و به قبل  

مقطع کارشناسی ارشد کد رشته 366 ورودی 96

 


 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }