.::. دانشکده فنی، مهندسی وعلوم پایه .::.

خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

تاریخ: 1392/09/20 - 07:15


در اين بخش، سر فصل دروس رشته هاي دانشكده فني و مهندسي، آيين نامه هاي آموزشي و بخشنامه ها سال 1392 سازمان مرکزی ارائه شده است.

 

مشاهده آخرین برنامه درسی مصوب (سرفصل ها) رشته های تحصیلی دانشگاه