.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه حقوق و علوم سیاسی

حقوق و علوم سیاسی

تاریخ: 1399/06/05 - 22:01


معرفی رشته حقوق

 

 

مدیر گروه

هادی نعیمی

 

اعضای هیات علمی 

 

تصویر 

نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
هادی نعیمی       صفحه شخصی
  شهریار باقری        صفحه شخصی
  محمدباقر قربانوند       صفحه شخصی
  علیرضا نواریان       صفحه شخصی
سلمان ولیزاده       صفحه شخصی
  فرید احمدیان مقدم       صفحه شخصی
عبدالله کیایی        صفحه شخصی
علی اعظم رفیع نژاد        صفحه شخصی
  علی پزشکی        صفحه شخصی
محمد سلمان طاهری        صفحه شخصی
پیمان بلوری        صفحه شخصی
  ابوالقاسم مهدی پور        صفحه شخصی
اصغر پرتوی       صفحه شخصی
  مالک ذالقدر        صفحه شخصی
  فرشید جعفری       صفحه شخصی
  مهدی خوش خطی        صفحه شخصی
  حسن عیوض زاده       صفحه شخصی
  جواد قدسی        صفحه شخصی
فریده نجاری       صفحه شخصی
  جمشید جز محمدپور       صفحه شخصی
ابوالفضل لطفی زاده       صفحه شخصی
  عباس مرادی       صفحه شخصی