.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گره حسابداری

گره حسابداری

تاریخ: 1399/06/05 - 03:32


مدیر گروه 

 

 دکتر علی محمدی

 

 

 

اعضای هیات علمی 

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
  علی محمدی       صفحه شخصی
  مهدی محمدی        صفحه شخصی
  مصطفی حکمی زنجانی       صفحه شخصی
  حسین مختاری        صفحه شخصی
  رامین جعفری علمداری       صفحه شخصی
  زینت مهرسا       صفحه شخصی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری

چارت دکتری رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی


 

کارشناسی ارشد

چارت کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تمامی گرایشها


چارت کارشناسی ارشد مدریت صنعتی - تمامی گرایشها


چارت کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی