.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی

تاریخ: 1399/06/10 - 17:03


معرفی رشته روانشناسی
 
مدیرگروه روانشناسی
 
 
خانم دکتر قمر کیانی

 

اعضای هیات علمی 

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
  قمرکیانی       صفحه شخصی
  فاطمه نظری       صفحه شخصی
  افسانه صبحی       صفحه شخصی
  همام مؤیدفر