.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

تاریخ: 1399/06/10 - 01:04


مدیر گروه 

 

 

دکتر آرش ترک سامنی

 

 

اعضای هیات علمی 

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
  آرش ترک سامنی       صفحه شخصی
  آتوسا تیموری       صفحه شخصی
  حسین الهیاری       صفحه شخصی
  اردشیر ظفری       صفحه شخصی
  مهدی رضا قلیزاده       صفحه شخصی
  حسین محمدی ثانوی       صفحه شخصی
  سید حسین موسوی       صفحه شخصی