.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی

تاریخ: 1399/06/10 - 05:26


مدیر گروه 
 

  خانم دکتر سکینه جعفری

 

اعضای هیات علمی 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی درجه علمي

ایمیل

شماره تماس

تصویر  

سکینه جعفری

دکتری آموزش زبان انگلیسی استادیار sjafari591@yahoo.com 09127434587

 

سیروس ایزدپناه

دکتری آموزش زبان انگلیسی استادیار cyrosizadpanah@yahoo.com 09125426431

 

فهیمه رفیع

دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی مربی fahime.rafi@yahoo.com 09127453619

 

محمدرضا اروجی

دکتری زبانشناسی همگانی استادیار mohammadrezaoroji@yahoo.com 09121402932

 

هومن بیژنی

دکتری آموزش زبان انگلیسی استادیار Houman.bijani@gmail.com 09122113652

 

فاطمه محمدیخواهان

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی مربی fmkhahan@gmail.com

09921954510