.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی

تاریخ: 1399/06/10 - 01:12


مدیر گروه 

  خانم دکتر سکینه جعفری

 

اعضای هیات علمی 

تصویر  نام و نام خانوادگی  درجه علمی  رشته تحصیلی مدرک تحصیلی صفحه شخصی 
  سکینه جعفری        صفحه شخصی
  سیروس ایزدپناه        صفحه شخصی
  فهیمه رفیع        صفحه شخصی
  بهزاد رهبر        صفحه شخصی
  امیر رضایی        صفحه شخصی
  محمد رضا اروجی        صفحه شخصی
  فاطمه محمدی خواهان        صفحه شخصی
  هومن بیژنی        صفحه شخصی