.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

گروه علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی

تاریخ: 1399/06/10 - 05:25


گروه علوم تربیتی

مدیر گروه 

دکتر رسول داودی

 

اعضای هیات علمی 

 

تصویر

مدرک تحصیلی

ایمیل

درجه علمی

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

رسول داودی

دکتری مدیریت آموزشی

rasolrd@yahoo.com

استادیار

09128973303

نقی کمالی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

Kamali_naghi@yahoo.com

استادیار

09126410655

منیژه ذکریایی

دکتری برنامه ریزی درسی

manjihzakaryaei@yahoo.com

استادیار

09123931387

نورالدین میرزایی

دکتری مدیریت آموزشی

mirza683@yahoo.com

استادیار

09124262370