.::. دانشکده علوم، مهندسی و کشاورزی .::.

آیین نامه های آموزشی

آیین نامه های آموزشی

تاریخ: 1392/09/20 - 18:07


*آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته  

*آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

* آيين نامه امتحانات

*آئین نامه کارآموزي