.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

چارت و فرم کامپیوتر

.

تاریخ: 1399/07/09 - 03:27


 

   چارت ها و فرم ها    

 

     چارت و ترم بندی کارشناسی    

چارت گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر 

چارت گروه کارشناسی پیوسته کامپیوتر

 

     چارت و ترم بندی ارشد    

چارت  ارشد مهندسی کامپیوتر (شبکه)

چارت دروس رشته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 

 

 

 

 

 

 { بازگشت به صفحه اصلی دانشکده }