.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

آزمایشگاه های ریاضی فیزیک و آمار

.

تاریخ: 1399/06/11 - 02:26


      آزمایشگاه های رشته ریاضی فیزیک و آمار     

 

   آزمایشگاه شماره یک / دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه   

 

               

 

           

 

        


 

   آزمایشگاه شماره دو / دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه   

 

                

 

                 


 

   آزمایشگاه شماره سه / دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه   

 

            

 

          

 

         

 

          

 

 

 

[بازگشت به صفحه اصلی دانشکده]