.::. دانشکده فنی، مهندسی وعلوم پایه .::.

رئیس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

رئیس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

تاریخ: 1392/09/20 - 00:55


رئیس پژوهش

 

بهرام حیدریی

 

آدرس ایمیل:

شماره تلفن داخلی: