.::. معاونت پژوهشی .::.

کارگاههای علمی-پژوهشی

برگزاری کارگاه و شرکت در کارگاه‌های علمی داخل و خارج از کشور

تاریخ: 1392/09/16 - 19:03


آیین نامه برگزاری کارگاه علمی - پژوهشی                                  

قابل توجه اساتید محترم:

سازمان مرکزی مجوز برگزاری کارگاه هایی را که دارای کدشناسه از دفتر آموزش نیروی انسانی می باشند را صادر می نمای 

لذا قبل از درخواست برگزاری کارگاه، کد شناسه  کارگاه مورد نظر را از سایت زیر جستجو نمایید و درصورت عدم وجود کد شناسه

مورد را با معاونت پژوهشی مکاتبه نمایید.

 

http://www.hrst.iau.ir/Curriculums/Curriculum%20%282%29.htm

 

 

آیین نامه شرکت در کارگاه داخل کشور

 

بخشنامه برگزاری کارگاه

شیوه نامه برگزاری کارگاه

1- فرم برگزاری کارگاه

 2-  فرم برگزاری کارگاه  

3- فرم ارایه گزارش کارگاه 

 

                                                                                           فرم درخواست شرکت در کارگاه داخل کشور

 

آیین نامه شرکت در کارگاه خارج از کشور

    فرم درخواست شرکت در کارگاه خارج از کشور

توجه: کنفرانس‌های که توسط موسسه australian universal academy برگزار می‌شود فاقد اعتبار است.