.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

جلسه شورای مدیران گروه‌ های آموزشی

بحث و بررسی در خصوص آخرین آیین نامه و شیوه نامه‌های پژوهشی مرتبط با مراكز تحقيقاتي و هسته هاي فناوري

تاریخ: 1400/02/29 - 01:43


بحث و بررسی در خصوص آخرین آیین نامه و شیوه نامه‌های پژوهشی مرتبط با مراكز تحقيقاتي و هسته هاي فناوري